FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Insändare

Mats Widgren i Gungviken.

"Nej af Petersens, krossen passar inte i Gungviken"

Insändare 10:29 | 20 mars 2019

Erstavik ansöker om att få bilda ett fideikommissaktiebolag i syfte att skydda nationella kultur- och naturvårdsintressena. Men bullret från stenkrossen kommer göra vandringar i detta landskap till en plåga. Det menar Mats Widgren i sin replik till Carl af Petersens.

Carl af Petersens uppmanar i NVP 12 mars till saklighet om stenkrossen i Gungviken. I den längre versionen av hans text (i  nätupplagan) hänvisar han till bilden av mig i NVP 26 februari och skriver att platsen där bilden är tagen inte ligger inom något tänkt verksamhetsområde. Men om Skanskas planer sätts i verket kommer en gångtunnel under grusvägen att byggas till höger i bilden, och en anlagd våtmark för vattenrening att nå precis fram till platsen för bilden. 
Men framför allt: bullret från stenkrossen kommer göra vandringar i detta historiska landskap till en plåga. I Nackas grönstrukturprogram anges att Gungviken-Drevinge-Östervik har mycket högt värde avseende kulturhistoria och levande landsbygd. Även betydande områden av friluftsområdena söder om motorvägen kommer att ha bullervärden som långt överskrider de 40 dBa som Naturvårdsverket föreskriver för friluftsområden. 

På regeringens bord ligger sedan i april en ansökan från Erstavik att få bilda ett fideikommissaktiebolag. Skälet till det är enligt ansökan att skydda de nationella kultur- och naturvårdsintressena. Alternativen till ett fideikommissaktiebolag är enligt Erstaviks egen advokat antingen att skifta egendomen och upplösa fideikommisset eller att staten med stöd av lagen löser in egendomen för att egendomens bevarande som en enhet är av betydande allmänt intresse.
Nacka kommun har stött denna ansökan för den betydelse området har för friluftslivet och också klargjort vilken markanvändning man kommer att tillåta inom Erstaviks gränser: ”Översiktsplanen medger även att ytterligare verksamheter för rekreation tillkommer i områdets utkanter förutsatt att det inte skadar riksintressena och befintliga naturvärden.” 

Om Erstaviks ansökan till regeringen om att få bilda ett fideikommissaktiebolag för att säkra betydande allmänintressen ska ha trovärdighet borde Petersens anpassa sig till de begränsningar som Nacka kommun i sitt brev till fideikommissnämnden anger för hur verksamhetsområdena på Erstaviks mark kan användas — och inte så tydligt som han gör i sin insändare betona de snöda egenintressena genom att arrendera ut marken till tung, bullrande industri.

Mats Widgren
Professor emeritus i geografi, särskilt kulturgeografi, Fisksätrabo