Några förtydliganden om Värmdös äldreomsorg

Erland Bridell, tidigare tf MAS i Värmdö kommun. FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 10:05, 28 april 2020

• "Jämförelser mellan verksamheters avvikelserapportering kräver stor ödmjukhet", skriver Värmdös tidigare tf MAS Erland Bridell apropå NVP:s artikel om patientsäkerhetsrapporten

Med anledning av artikeln ”Fortsatta brister på boenden — kraftig ökning av mediciner” i förra veckans NVP vill jag göra några förtydliganden.

På grund av en beklaglig felskrivning i min patientsäkerhetsrapport såg det ut som att sju av tio boende är undernärda på Djuröhemmet. Rätt är att tre av tio har BMI under 22, vilket kan indikera undernäring och att sju av tio har risk för undernäring. En korrigerad version av rapporten kommer presenteras för vård- och omsorgsnämnden. 

De som flyttar in på ett äldreboende i dag är personer som ofta är multisjuka, vilket innebär att de har flera olika sjukdomar som påverkar deras hälsa. De flesta av dem med risk för undernäring hade den risken redan då de flyttade in på Djuröhemmet och andra äldreboenden. Det vidtas alltid åtgärder för att förbättra hälsosituationen

Oklarheter i rapporten

Jag vill också förtydliga ett par oklarheter i rapporten. Läsaren kan under NVP:s mellanrubrik ”Ljung sticker ut” få uppfattningen att det varit en ”otydlig ansvarsfördelning, kunskapsbrist, stress och stor personalomsättning” på Ljung. Så är inte fallet. Det är på Gustavsgården och Djuröhemmet som det 2019 funnits stora utmaningar i olika omfattning. Situationen har förbättrats på båda enheterna sedan dess. 

Många insatser görs

Att de som flyttar in har många sjukdomar innebär också att de ofta har risk för att falla. Så är situationen på alla äldreboenden i dag. Det görs många insatser för att minska antalet fall och för att minska konsekvenser av fall. 

Det är en stor utmaning att arbeta med personer som har demenssjukdom med kognitiv svikt. De glömmer att använda ordinerade och utskrivna hjälpmedel och att be om hjälp vid förflyttning. Det går inte att punktbevaka varje person i varje ögonblick. 

Svårt under corona

Jämförelser mellan verksamheters avvikelserapportering kräver stor ödmjukhet. För rätt tolkning av siffrorna krävs goda kunskaper om respektive verksamhet. Att det skrivs många rapporter kan vara ett bevis på att det är en bra verksamhet med hög medvetenhet om vikten av att rapportera avvikelser. På samma sätt kan en verksamhet med få rapporter antingen ha sämre ”koll på läget” eller vara en bra verksamhet som har få faktiska avvikelser. Avgörande kan bland annat vara förståelse för vikten av att rapportera och därmed benägenhet att rapportera, hur väl rutinerna för rapportering följs, och hur stor personalomsättningen är. 

Det pågår ständigt ett arbete med att förbättra rutiner för avvikelsehanteringen. Utan att känna till hur det ser ut i dag har jag stor respekt för att det nu kan vara svårt att genomföra utvecklingsåtgärder beroende på hur arbetet att förebygga spridning av Coronapandemin ser ut i kommunen.

Erland Bridell
tidigare tillförordnad MAS i Värmdö (fram till 31 januari 2020)