FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Insändare

Kommunen svarar
om infartsparkeringen

Insändare 13:59 | 30 oktober 2018

Svar på insändaren ”Tio frågor om en infartsparkering”, publicerad i NVP 16 oktober, som handlar om infartsparkeringen i korsningen Ormingeringen/Valövägen.

1 och 2. Varför ska ett tättbebyggt område som Orminge förvandlas till en p-plats för folk som inte bor i området? Kommer parkeringsverksamheten att upphöra när det planerade p-huset är färdigt?
De planerade parkeringsplatserna längs Ormingeringen är av tillfällig karaktär och ersätter infartsparkeringen som låg vid Nybackakvarteret. Infartsparkeringarna i Orminge centrum är väl använda och är till för att underlätta pendling med kollektivtrafik. På längre sikt planeras ett parkeringshus med 400 infartsparkeringsplatser i Orminge centrum.

3. Varför finns det så dåligt med information på nacka.se om de infartsparkeringar som kommer att förstöra mycket av charmen med Orminge?
Vi har gjort flera insatser för att informera om förändringarna, men kan säkert göra mer. Här finns uppdaterad information: www.nacka.se/orminge. Kommunen har även annonserat i NVP och satt informationsblad på bilar i Orminge, och medarbetare från kommunen har under ett par morgnar informerat Nackabor vid parkeringarna.

4. Måste en p-plats utformas utan minsta tanke på estetiska värden?
Nej. Parkeringsplatsernas läge är planerade för att vara lätta att hitta, synliga från vägen för överskådlighet såväl som trygghet, nära varandra för att enkelt hitta plats och för att ligga närmare än 400 meter till busshållplats. Platserna är också utformade för att bevara så mycket naturmark och berghällar som möjligt.

5. Hade det, exempelvis, kunnat lämnas en trädrad mot Valövägen?
Vi tittade på den möjligheten, men det bedömdes inte möjligt med hänsyn till platsens topografiska förutsättningar.

6. Hur ska bilförarna på ett säkert sätt ta sig från p-platsen till den östra busshållplatsen?
En passage genom staketet planeras vid övergångsstället till busshållplatsen.

7. Hur tänker sig kommunen förhindra att merparten av de p-platser, för folk som vill gå skogspromenad, som nu finns på Valövägen inte dagligen kommer att upptas av infartsparkerare?
Kommunen kan inte göra skillnad mellan bilister utan alla får parkera, oavsett vart de ska gå efter att de har lämnat sin bil på infartsparkeringsplatsen.

8. Ett stort antal av de fordon som nu trafikerar Ormingeringen framförs med en hastighet som ligger minst 20-30 kilometer i timmen över den tillåtna. Det finns skäl att anta att Ormingeringen för ett antal förare kommer att utgöra en spurtsträcka med syfte att hinna med bussen. Har kommunen diskuterat hur en redan nu farlig väg, Ormingeringen, ska kunna göras säkrare?
Trafikenheten har frågan under bevakning. Om det visar sig att behovet uppstår kommer trafiksäkerhetsåtgärder att vidtas.

9. Ska hastigheten sättas ner alternativt kommer fartgupp att anläggas?
Se svar på frågan ovan.

10. Det är ju inte långt mellan p-platsen och bostäder. 147 fordon som på en begränsad yta kallstartas en vinterdag, hur mycket särskilt giftiga och illaluktande avgaser genererar de medan förarna skrapar rutorna fria från is?
Tomgångskörning i Nacka kommun är tillåtet i max en minut. Polisen ansvarar för att den regeln efterlevs.

Lisa Bergdahl
projektchef Orminge, i samarbete med trafikenheten, Nacka