Insändare Publicerad 15:07, 28 september 2020

• Brutalt och oerhört okänsligt. Så beskriver insändarskribenten planerna på en ishall vid Ektorpsvägen

Området intill Ektorpsvägen strax norr om väg 222 (där motorvägen fungerar som tydlig barriär mot bebyggelsen i söder) består idag av orörd naturmark. Strax intill ligger en småskalig varierad villabebyggelse. Här föreslår nu kommunen ett brutalt ingrepp.

De två föreslagna hallbyggnaderna representerar tillsammans en byggnadsvolym på cirka 170 000 kubikmeter. Volymen på en normalt stor villa/radhus är cirka 400 –600 kubikmeter. Det betyder att de två hallbyggnaderna tillsammans motsvarar ofattbara 250 villor/radhus sammanpackade och travade på varann till två kompakta volymer. Ishallens fasad mot norr tillåts bli 23 meter hög och tennishallen cirka 14–15 meter. Det blir två, mot omgivningen, i stort sett helt slutna huskroppar. Det är brutalt och oerhört okänsligt mot de befintliga småskaliga villakvarteren.

Om kommunen skulle ha planer på att expropriera villakvarteren för att där uppföra högresta flerbostadshus skulle man möjligen kunna urskilja en gestaltningsmässig idé med ishallens placering och skala. Bygga stad här? Men det kan väl knappast vara kommunens avsikt? Nu är förslaget bara obegripligt okänsligt och fel. 

Nyckelviken har enligt tidigare mätningar cirka 400 000 årsbesökare. Under året har man dessutom noterat en cirka 60 procents ökning vilken man nu bedömt kommer att kvarstå. Det innebär betydligt mer än 500 000 besökare årligen. En avsevärd andel av dessa, skolklasser, pensionärer, barnfamiljer, motionärer, hundägare med flera, nyttjar idag det gula spår som leder genom aktuella område och vidare i slinga inom reservatet. En ”ny och flyttad naturstig” som planeras gå intill en 14 meter hög och 150 lång byggnad förtar tveklöst naturupplevelsen. Dessutom sträcker sig hallbyggnadens visuella påverkan ytterligare säkert 75–100 meter in i naturreservatet som därmed starkt påverkas. Förslaget är lika brutalt mot den idag orörda naturmarken och reservatet som mot det stora antalet besökande som söker rekreation i orörd natur. Dessutom strider planförslaget anmärkningsvärt nog mot gällande översiktsplan.Det är därför helt uppenbart att platsen är direkt olämplig.

Upprop: Meddela kommunen vad du tycker senast den 2:a oktober. 

Pelle Lotén