Förskolan i behov
av rimliga resurser

Insändare Uppdaterad 12:11 27 maj 2019

Förskolechecken har höjts i Nacka, men inte tillräckligt. Det menar representanter för förskolans upprop #pressat läge.
"Det som inte ansvaras för i politiken får lösas på golvet. Det sliter på personalen som ansvarar för barnens undervisning och omsorg under de allra första utbildningsåren", skriver de.

Förskolan är första steget på utbildningstrappan och Nacka har en förskola att vara stolt över. Dock råder inte balans mellan de krav som ställs på förskolan, via skollag och läroplan, och de resurser som tillförs. Under ett antal år har budgeten för förskolan bantats, den täcker inte upp för årliga kostnadsökningar.

Förra året deltog samtliga partier i Nackas kommunfullmäktige i en serie samtal med förskolepersonal och förskolechef om förskolans förutsättningar. Stora barngrupper, högt sjukskrivningstal bland personalen, allt färre förskollärare och vikariebrist är vardag. Trots detta fortsätter förskolan leverera med hög kvalitet — kundenkäten visar höga nöjdhetstal — men i stor utsträckning på personalens bekostnad (högt stressrelaterat sjukskrivningstal). 

Efter samtalsserien hölls en politikerutfrågning i Nacka där enighet rådde över blockgränserna om att förskolans budget bör stärkas. 

Så vad hände med förskolans budget?
Checken i Nacka höjdes med 2 procent för yngre barn och 1,3 procent för äldre barn. Ökningen är större än tidigare så här togs ett steg i rätt riktning. Men för att kompensera för kostnadsökningar ska höjningen enligt Sveriges Kommuner och Landsting ligga på 2,7 procent.

Förskolornas uppgift blir återigen att leverera ökad kvalitet — i år läggs undervisningsbegreppet in i läroplanen — med minskad budget. Ett sätt för förskolorna att klara läget blir att ta in fler barn i barngrupper som redan ofta med marginal överstiger Skolverkets forskningsbaserade riktmärken. Rekommendationerna är sex till tolv barn i åldern ett till tre år. För fyra-femåringar nio-15 barn. 
Det som inte ansvaras för i politiken får lösas på golvet. Det sliter på personalen som ansvarar för barnens undervisning och omsorg under de allra första utbildningsåren.

Den 18 maj anordnades Lärarmarschen av Förskoleupproret och Lärarupproret. I Stockholm samt på ett flertal andra platser i Sverige framfördes krav på adekvata satsningar på förskola, skola och fritidshem. 
Inför nästa budget förväntar vi oss att politiker på alla nivåer ger nödvändiga förutsättningar för förskolans uppdrag.

Sandra Enegård Hall
Leg. förskollärare 
Tillsammans för förskolan/#pressatlägenacka
Annica Järking
Fd förskolechef