"Förödande högexploatering hotar Birka"

Ett par av husen i Birkaområdet. FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 11:20, 12 november 2019

• Boende i Birka: "Det unika med området raderas och ett 30-tal villaägare skrattar hela vägen till banken"

Den 28 oktober godkände kommunstyrelsen i Nacka ett reviderat start-pm som möjliggör 1 200 bostäder i Birka, en dubblering från tidigare beslut om 600 bostäder. 

Beslutet togs trots en protestlista med 1 105 namn.

Det häpnadsväckande är att inriktningen om 600 bostäder, som det under demokratiska former beslutades om 2018, aldrig undersökts. Kort efter beslutet beordrades handläggande tjänstemän att istället undersöka en högre exploatering (1 200 bostäder) – på muntligt uppdrag av Mats Gerdau, M. Det finns ingen skriftlig dokumentation för uppdraget. 

Nacka kommun har inte kunnat visa några beräkningar för att stödja inriktningen 1 200 bostäder, de hänvisar till önskemål och tillvaratagande av ekonomiska intressen från villaägare som vill exploatera sina tomter. 

För att motivera 1 200 bostäder har tjänstemännen endast visat en jämförelse med ett mycket tätt kvarter i Järla Sjö — de har inte undersökt tätheten för Järla Sjö som ett sammanhängande område. En direkt översättning av 905 bostäder i Järla sjö (13 hektar) blir 661 bostäder i Birka (9,5 hektar), det vill säga långt ifrån 1 200.

Villaägarna har haft tät kontakt med kommunen och politiker under processen — 1 200 bostäder ger ett exploateringstal på cirka 2,2 för marken som de förfogar över, det överensstämmer exakt med nyckeltal ur deras egna beräkningar från 2016.  

Tomten Birkavägen 10, 1 293 kvadratmeter, såldes 2015 för 14,5 miljoner kronor. Med exploateringstalet 2,2 blir slutpriset för samma tomtstorlek cirka 45,5 miljoner!

Det är orimligt att ekonomisk vinning hos villaägare ska styra en demokratisk stadsplanering — särskilt eftersom de kommer att lämna Birka. Samtidigt orsakar de och ansvariga politiker totalskada på ett område som är betydelsefullt för hela Nacka.

Villaägarna framstår som både offer och hjältar i sin insändare i NVP. Det är dock tydligt att detta bara handlar om ekonomisk vinning. Inte ens hälften av det som de nämner ska ske i Birka hade hänt om de inte själva hade valt att exploatera. Tidigare planerades 250 bostäder, breddning av väg och en tunnelbanestation – resterande 950 bostäder är de själva ansvariga för.

600 bostäder ger en stadsmässig karaktär (jäför med Järla sjö) och är lönsamt för alla parter. En förtätning med 1 200 bostäder frångår översiktsplanen, strider mot plan- och bygglagen och är inte förenligt med bevarande av kulturmiljö. Det unika med Birka raderas, området blir en tunnelbaneförort lik många andra – och ett 30-tal villaägare skrattar hela vägen till banken.

Boende i Birka som värnar om Nacka