FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Insändare

Bild från stenkrossens planerade verksamhetsområde. På andra sidan viken ligger Saltsjö-Duvnäs.

En stenkross river
sönder kulturmiljön

Insändare 12:45 | 29 januari 2019

I ett utdrag ur ett öppet brev till kommunalråden Mats Gerdau, M, och Cathrin Bergenstråhle, M, är en rad fastighetsägarföreningar och organisationer kritiska till en stenkross i Gungviken.

Skanska planerar att etablera en stenkross på toppen av berget invid Duvnäsviken, mellan bostadsområdena Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra. Verksamheten kommer att pågå dygnet runt årets alla dagar i tio år. Naturmarken ska avverkas och plansprängas. Skanska beräknar att hanteringen av 600 000 ton stenmassor per år kommer att innebära att cirka 180 tunga fordon ska trafikera området varje dag.

Enligt Skanskas bullerutredning kommer ljudnivån från verksamheten nattetid i genomsnitt överstiga ljudet av en rockkonsert, och de maximala nivåerna kommer att överskrida smärtgränsen. Vi har erfarit att politikerna i Nacka är positiva till detta. Skanska har meddelat att de även planerar att starta industriell tillverkning av cement på berget.

Lokaliseringen av stenkrossen är djupt olämplig av flera skäl. Placeringen på ett berg invid vatten innebär att ljud från krossen kommer att spridas över mycket stora områden och inte kommer att gå att dämpa på plats genom att — som Skanska föreslår — ställa upp containrar på området. Ljudet kommer att påverka flera omkringliggande bostadsområden såsom Drevinge med ridskolan, Fiskarhöjden, Sågtorp, Östervik, Saltsjö-Duvnäs, Fisksätra, Tollare, Storängen och Lännersta. Hårt drabbade av buller, skadligt sten-damm och utsläpp från tunga lastbilstransporter blir barnen på förskolan Krabban i Fiskarhöjden.

Vi noterar även att verksamheten inte är förenlig med de krav som ställs i EU:s vattendirektiv, eftersom den ökar kvävebelastningen i Skurusundet.

Stenkrossar ska lokaliseras till en plats som redan är exploaterad och ianspråktagen för industriell verksamhet, och som är belägen så att den inte stör bebyggelse och naturvärden. Vi anser också att den planerade etableringen av en stenkross borde föregås av en detaljplaneläggning, med de överväganden och medborgarinflytande som en sådan innebär.

Det kan inte vara ett självändamål att placera krossen inom kommunen om det finns lämpliga industriområden på andra platser i regionen. Om man vill minimera klimatpåverkan och inte utnyttja det överbelastade trafiksystemet i Nacka är vattentransport ett utmärkt sätt att transportera stenmassorna till en lämplig krossplats inom ett industriområde där buller och förorening av marken utgör ett mindre problem.
Den här typen av verksamhet tränger ut natur- och kulturvärden, friluftsliv och ridverksamhet långt utanför verksamhetsområdet på grund av  buller, damning och visuell påverkan. Anläggningen kommer att förstöra den sammanhängande kulturmiljön runt Duvnäsviken och bryta den skogsbeklädda bergskärm som ger viken just den skärgårdskänsla som kommunen lyfter fram som ett signum för Nacka.
Vi frågar oss också hur Skanska kan veta att det just är de som kommer att vinna upphandlingen av entreprenadbergmassorna.

Mats Gerdau: Så sent som 2014 gick du ut i medierna och kritiserade hårt planerna på en stenkross i Älta — där du själv bor — och hävdade att det är ytterst olämpligt att förlägga en stenkross invid bostadsområden med hänsyn till det buller, damm och tunga transporter som följer av verksamheten. Vi hoppas att detsamma gäller när en sådan verksamhet ska ligga intill dina kommuninvånares hem och förskolor.
Som du sade då: Nacka ska vara en grön och attraktiv kommun och vi vill bevara våra lugna och gröna boendemiljöer. Stenkrossar behövs, men de måste lokaliseras till platser som inte stör kringboende!