"Det ska finnas ett liv efter 70"

Insändare Publicerad 11:12, 13 juni 2020

• ”I nyhetsflödet ser vi att det finns en betydande ’överdödlighet’ i flera av landets äldreboenden. Även Värmdö är drabbat av covidsmitta. Hur många och varför är dolt i dunkel”, skriver företrädare för PRO

År 2020 är ett tufft år för landets äldre. Alla som är över 70 år har under lång tid uppmanats till social distansering och det faktum att coronaviruset tog sig in i äldreomsorgen är ett misslyckande för hela samhället. Situationen i äldreomsorgen, nu och framåt, måste ges politiskt fokus, anser PRO-föreningarna i Värmdö och uppmanar kommunen att betänka detta i sitt budgetarbete.

I nyhetsflödet ser vi att det finns en betydande ”överdödlighet” i flera av landets äldreboenden. Även Värmdö är drabbat av covidsmitta. Hur många och varför är dolt i dunkel. Det trots snabbt beslut om besöksförbud i våra äldreboenden. PRO som huvudsakligen företräder personer i riskgruppen är naturligtvis oroade. De som skulle skyddas mest har istället blivit de mest utsatta. Den resursbrist som präglar omsorgen om våra äldre har tillåtits ske alltför länge. Budgetprognoserna för omsorgen talar sitt tydliga språk. 

Nu, men även efter coronakrisen, måste äldreomsorgen prioriteras högre på den politiska dagordningen. PRO vill uppmana de lokala politikerna att i budgetramarna för 2021 säkra välfärden för äldre genom att stoppa nedskärningar och anvisa nödvändiga resurser. Ta också tillvara all den kunskap och det engagemang som finns i det kommunala pensionärsrådet (KPR). Det är viktig i arbetet med att skapa en god äldreomsorg.

Personalen inom hemtjänst och på äldreboenden gör ett fantastiskt jobb, men de ska ha rätt förutsättningar för sitt arbete. Både arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver förbättras. I dag är var fjärde som jobbar inom kommunal äldrevård tillfälligt anställd. Inom den privata sektorn är andelen visstidsanställda ännu högre. Detta leder till brist på kontinuitet och äldre som har hemtjänst träffar i genomsnitt 16 olika personal under en tvåveckorsperiod. Det är inte acceptabelt.

Att arbeta med äldre är inget enkelt jobb. Personalen ska förhindra såväl undernäring som trycksår och vårdrelaterade infektioner. En lägsta yrkeskvalifikation ska vara undersköterska med inriktning på äldres behov. Politiken måste satsa på att öka andelen utbildad personal inom äldreomsorgen. Inte minst närvarande sjuksköterskor som kan leda jobbet. För att garantera landets äldre en god levnadsnivå, vill PRO också att det införs en särskild äldreomsorgslag.

Christer Hedberg
PRO Gustavsberg-Ingarö

Tore Axelsson
PRO Värmdö