”Brutal exploatering av gammal urskogsmark”

Insändare Publicerad 11:34, 07 juni 2020

• Boende i norra Skuru skriver öppet brev till kommunfullmäktige med anledning av markförsäljning

För norra Skuru finns en detaljplan som tillåter en brutal exploatering av gammal urskogsmark (för beskrivning av skogen, titta gärna på kommunens egna inventeringar av viktiga grönområden på nacka.se). På kommunstyrelsens senaste möte i maj har nuvarande majoritet godkänt att denna exploatering nu ska genomföras. Viss ångest i beslutsgången kan dock anas i protokollet från kommunstyrelsens möte. Centern ångrar sig egentligen, men vågar inte rösta emot ledstjärnan Moderaterna och Centern har bifogat en lång utläggning om att den gröna politiken ska genomföras senare. När detta "senare" ska ske är oklart, men det kommer definitivt att bli när urskogen redan är nedhuggen och hackspetten, räven, ugglan och de övriga rödlistade arter i nyckelbiotopen fått flytta och barnens kojor sedan länge är rivna. Oppositionen röstade emot eller valde att inte delta i beslutet, men de har skrivit skarpa kommentarer mot exploateringen i anteckningarna i protokollet. Vi har under april och maj försökt hitta alternativa lösningar som tillåter en varsammare exploatering genom dialog med en rad av kommunstyrelsens ledamöter. Nu kommer vi inte längre dialogvägen utan riktar oss nu brett till alla er i kommunfullmäktige, då frågan kommer tas upp igen på kommunfullmäktiges möte nästa vecka.

Varför vill vi då inte att man ska se till att snabbt hämta hem pengarna som så lockande skymtar efter nästa veckas möte i kommunfullmäktige och som så väl behövs för att fylla stadsbyggnadshålen i den kommunala kassan? Jo, det måste man såklart göra på något sätt och över tiden, men i mindre omfattning och med en korrekt bedömning av den skada som exploateringen innebär för det enda grönstråk som sammanbinder Sicklaön med Värmdölandet utmed den norra kusten. Det är inte så bråttom och vår kommun balanserar inte på ruinens brant, något som vi har fått bekräftat av kommunstyrelsens vice ordförande.
Vi är också måna om kommunens ekonomi, men även om en hållbar framtid för nästa generation nackabor. Vi har sökt efter det underlag som togs fram för drygt tio år sen när frågan analyserades av kommunen och då sammanvägning gjordes av alla synpunkter. Men vi har hittills inte hittat någon analys kring varför det viktiga regionala gröna stråket, trots Länsstyrelsens starka yttrande om att det skulle behållas, valdes bort av tjänstemän och politiker till förmån för exploatering. Och oaktat den saknade analysen är det vår samlade åsikt att de nyligen antagna styrprinciperna för Agenda 2030, som antogs på ovan nämnda möte i kommunstyrelsen i maj, ska tillämpas även för detta beslut. Nedhuggen skog och bortträngd flora och fauna kan inte återställas. Vi förfasas över nedhuggning av urskog i andra länder låt oss hålla rent framför egen dörr även i vårt hållbara (?) Nacka.

Boende i norra Skuru