FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Insändare

"Bassäng tar inte hand
om alla föroreningar"

Insändare 16:45 | 10 oktober 2018

En reningsbassäng i Kyrkviken skulle inte ta hand om alla föroreningar som följer med dagvattnet, skriver Peter Stare i en debattreplik.

En insändare i NVP om reningsbassängen i Kyrkviken, skriven av tjänstemännen Petra Carlenarson och Gunilla Glantz i Nacka kommun, kräver flera tillrättalägganden och kommentarer.

När man konstaterar alltmer skärpta krav på miljö ska man inte fortsätta att leda ut orenat dagvatten i Järlasjön, vilket blir fallet eftersom sedimenteringsbassängen inte tar hand om alla närsalter som finns i det dagvatten som kommer till bassängen. I bassängen avlagras/sedimenteras de föroreningar som kommer dit i fast form.

Insändarskribenterna påstår vidare att kommunen ”noggrant” har utvärderat olika alternativ till bassäng. Länsstyrelsen har i sitt yttrande över bassängförslaget avfärdat det som ett provisorium och föreslagit ytterligare utredning, både teknisk och ekonomisk. Länsstyrelsens förslag har inte föranlett mer utredning, utan negligerats.

”Rening av vattnet på land sker lokalt i hela Nacka stad”, anför insändarskribenterna. Jaså, var finns reningsanläggningarna för dagvatten från Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen?

Tunnelalternativet till Svindersviken, det vill säga Saltsjön, avfärdas med hänvisning till tunnelbanebygget. Att bygga en liten dagvattentunnel är inte något nämnvärt tekniskt problem om viljan finns. Stockholm Vatten klarar av att låta bygga en ansenlig anslutningstunnel för avloppsvatten från hela västra Stockholm, Brommaanläggningen, till Henriksdals reningsverk genom och förbi ledningssystem av betydligt större komplexitet än vad ett litet tunnelbygge på cirka 500 meter skulle medföra.

Sedan hävdar insändarskribenterna att reningsbassängen gör sjön renare och tar liten yta i anspråk. Återigen, bassängen tar inte hand om alla föroreningar som följer med dagvattnet. Närsalter smiter delvis igenom och bidrar med kväve och fosfor till ytterligare fortsatt övergödning av Järlasjön och Sicklasjön. De båda hänger nämligen ihop! Kyrkviksbassängen tar bara liten yta, menar man.

Nåja, med bassäng och den brygganläggning som föresvävar insändarskribenterna tar man i anspråk cirka 10 procent av Kyrkvikens vattenspegel. Brygganläggningen på bilden till artikeln torde vara insändarskribenternas önsketänkande då det inte finns skattepengar avsatta än mindre beslutade för ändamålet.

Ett avslutande argument är att anläggningen anges bli luktfri och ljudlös. Ja, fattas bara. Men det är de enda goda egenskaperna den har.

Avslutningsvis skulle det vara intressant att få reda på om inlägget är beställt från politiska uppdragsgivare eller ett eget initiativ från de båda skribenterna, som är tjänstemän i kommunen. Man kan i det senare fallet ifrågasätta lämpligheten av att skriva ett tendensiöst inlägg i en pågående politisk process. Då blir dessutom information desinformation.

Peter Stare