"Att bygga en Östlig förbindelse
är att backa in i framtiden"

Insändare Uppdaterad 10:01 15 maj 2019

"Genom att fortsätta bygga ut vägnätet med tillhörande parkeringsplatser underblåser vi ett irrationellt system utan att någonsin lyckas få en acceptabel trafikmiljö". Det anser insändarskribenten och förespråkar bussar och spårbunden trafik.

Om Östra förbindelsen byggs skulle Stockholm få en kringfartsled runt centrala staden. Problem med trängsel i trafiken skulle upphöra tror tillskyndarna till projektet bland politiker och företrädare för näringslivet — det tror inte jag.
Trafiksituationen i Stockholm är besvärlig, för att inte säga ”kaotisk” i rusningstid morgon och eftermiddag. Hanterbar däremellan och kväll och natt problemfri.

Köproblemet i rusningstid har myndigheterna försökt att lösa ända sedan andra värdkrigets slut utan att lyckas. Motorvägar har byggts: E4, Värmdöleden, Norrtäljevägen m.fl. Broar har byggts: Essingeleden, Söderleden, nya Skanstullsbron, Tranebergsbroarna m.fl. Tunnlar har sprängts: Södra kringfarten, Norra kringfarten. Har trafikstockningen i rusningstrafik reducerats— nej, därför att den går bara inte att bygga bort! Varför skulle Östra förbindelsen plötsligt lösa ett olösligt problem?

När jordbruket rationaliserades på 1800-talet och industrin, så att säga, tog över arbetskraften, så lades av hygieniska skäl fabrikerna och bostäderna skilda åt. Nu är arbetsplatserna, åtminstone i Stockholm, varken bullriga eller rökiga men vi fortsätter att lägga kontorskomplex samlade i vissa områden — alltså måste kontorsarbetarna pendla varje dag till och från arbetet.
Genom att fortsätta bygga ut vägnätet med tillhörande parkeringsplatser underblåser vi ett irrationellt system utan att någonsin lyckas få en acceptabel trafikmiljö. 
Jag tror att den enda lösningen är bussar och spårbunden trafik. Exempelvis långfärdsbussar från ytterområden direkt in till centrum och de stora kontorsarbetsplatserna. Bussar som så långt möjligt får egna filer eller till och med egna gator till sitt förfogande. Kan vi rationalisera arbetspendlingen så räcker det nuvarande vägnätet i stort sett till.

Om spårbunden trafik och bussdito kan hur mycket som helst sägas, men vad jag vill säga här, är att Östlig förbindelse löser inga problem mer än möjligen temporärt, efter ett halvår är de tunnlarna lika fulla som de nuvarande i rusningstrafik. Samhället biter sig fast i ett koncept för arbetspendling med egen bil som uppenbarligen inte håller varken nu eller i framtiden. Skattepengar förslösas på ett meningslöst vägprojekt, pengar som skulle kunna användas till att göra tillvaron drägligare och mer funktionell både för nyttotrafiken och pendlarna.  

Björn  Strehlenert