Wallenstam: ”Vi arbetar för ett levande kulturliv”

FOTO: SEMRÉN & MÅNSSON (VISUALISERINGSBYRÅ: ZYNKA VISUAL)
Debatt Publicerad 11:39, 18 januari 2020

Svar till ”Hur tänker ni, Wallenstam?” i NVP 14 januari, undertecknad av bland andra Lill Lindfors, Robert Wells och Janne Schaffer.

Vi har valt att placera kultur- och fritidsverksamheterna centralt i Älta tillsammans med bostadskvarter och centrumverksamheter, med entréer från det blivande torget och parken. Detta för att skapa en blandstad där bostäder, verksamheter och förskolor integreras med varandra och ger liv till gator, torg och parker.

Kultur är viktigt och vi hoppas att den centrala placeringen ska leda till att fler hittar till biblioteket, kulturhuset och fritidsgården och tar del av det som verksamheterna erbjuder. Det har också varit ett önske-mål från kommunen att samlokalisera de tre verksamheterna så att samutnyttjande av ytor möjliggörs. Genom placeringen vid torget och parkstråket har verksamheterna även möjlighet att utnyttja utemiljön. 
Vi vill uppmuntra till möten mellan människor. Genom att göra verksamheterna synliga i det dagliga livet skapas, förutom mötesplatser, också trygghet för både äldre och yngre. Det är viktigt att verksamheterna ligger i befolkade områden, där människor bor och rör sig dag- som nattetid.

Visst kommer boende i närheten att uppleva musik och ljud från kultur-huset, men det är en del av att leva i en tätare stadsmiljö och även i dag ligger kulturhuset nära bostadshus. Inga bostäder kommer att byggas direkt på scenrummet utan där planeras en grön bostadsgård. Kvarteret kommer att byggas med de ljuddämpande åtgärder som krävs för att undvika störningar. Detta kommer vi tillsammans med kommunen och verksamheterna arbeta vidare med under projekteringen. I nyproduktion har vi bra förutsättningar att hantera ljudproblematik i rätt skede och göra åtgärder redan i stomkonstruktionen.

Kulturen bidrar med mycket positivt i dag och vi vill tillsammans med er och kommunen arbeta vidare för ett levande kulturliv även i framtiden.

Wallenstam AB
Mathias Aronsson, regionchef Stockholm/Uppsala