Debatt Publicerad 12:29, 27 april 2021

• Vi arbetar för att Värmdö ska bli en alltmer attraktiv arbetsgivare, skriver KD- och M-politikern

Svar på V:s ”De styrande måste ta ansvar för de äldre” i NVP 16 mars:

Sveriges strategi under pandemin att skydda de äldre har misslyckats. De åtgärder som regeringen och myndigheter satte in kom för sent och var otillräckliga. Det konstaterar coronakommissionen i sitt delbetänkande. Brist på skyddsutrustning, otillräcklig testning av boende och personal, bristfälligt regelverk och otydliga instruktioner från myndigheter har konstaterats. Det konstateras även att personalens villkor behöver förbättras och kompetensen inom äldreomsorgen behöver stärkas.

I det gemensamma initiativet i riksdagen från KD, M och V läggs det fram ett rad förslag för att åtgärda de brister som har varit kända länge. Det handlar om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende.

Värmdö arbetar redan i dag på flera plan med att stärka och förbättra äldreomsorgen bland annat genom att öka andelen heltidsanställda. Förra året förbättrades personalkontinuiteten kraftfullt inom hemtjänsten. Antalet personal som en hemtjänsttagare träffar inom en 14-dagarsperiod har minskat från 17 år 2019 till tio under 2020.

För att möta behovet och för att stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen gjorde vi förra året en gedigen satsning på bland annat demensutbildningar.  Vi ser ytterligare behov av förstärkningar och därför kommer fortsatta satsningar på kompetensutveckling vara centrala även i våra prioriteringar för i år. Inom ramen för äldre-omsorgslyftet kommer vi erbjuda möjligheter att läsa för att nå upp till undersköterskenivå eller vårdbiträdesnivå.

Förutom utbildningssatsningar behövs även fungerande tekniska lösningar.  Digitalisering står också i centrum för att säkerställa att framtidens omsorg skapas med bästa möjliga kvalitet för medborgarna.

Vi arbetar även för att Värmdö ska bli en alltmer attraktiv arbetsgivare. Förutom det systematiska arbetsmiljöarbetet, medarbetarsamtal, samverkan och individuella kompetensutvecklingsplaner erbjuder vi ökad tjänstgöringsgrad vid önskemål och när vi har möjlighet till det. Medarbetare deltar i och ibland ansvarar för olika projekt som exempelvis när vi testar modern välfärdsteknik.  Vi utvecklar medarbetarnas förmågor och ser gärna till att de axlar olika ansvarsområden som hygienombud, kvalitetsombud, coronaombud, mat- och nutritionsombud med mera för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och intressen. 

Majoritet för Värmdö tar ansvar och kommer fortsätta arbeta för att stärka
omsorgen om äldre och ännu bättre arbetsvillkor.

Anna Lipinska, KD 
Kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Rogier Krona, M
Vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x