FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Debatt

”En natur att hämta krafter i.”

"Vad vill politikerna
med Skuruparken?"

Debatt 16:01 | 12 juni 2018

En lång rad föreningar undrar i en debattartikel hur Nackas politiker ska arbeta för Skuruparkens bästa.

Har du varit i Skuruparken? Den ligger på  Sicklaön intill Skurubron. På 1700-talet anlades här en engelsk landskapspark. Den har mycket höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Naturen intill Skurusundet är ovanligt vacker och omväxlande. En natur att ströva i och att hämta krafter i.

I Nackas översiktsplan är fastställt att Skuruparken ska skyddas. Nästan hela parken tillhör strandskyddat område. 1999 köpte emellertid byggföretaget JM AB Skuruparken för att bygga bostäder i den. Det väckte starka protester, något som mynnade ut i att parken blev naturreservat 2011. Året innan  inleddes förhandlingar mellan kommunen och JM att kommunen skulle överta parken för 28 miljoner. Men JM drog sig ur.

69 fritidshus eller weekendstugor finns i Skuruparken. Det är en oplanerad bebyggelse som saknar bygglov. Husen saknar därtill avlopp, ordnade toalettförhållanden och el. Endast ett par vägar finns, så de flesta kör bil rakt ut i naturen för att komma till sina hus. En del hus är förfallna, andra är ombyggda.  Få människor besöker parken. En hel del känner sig otrygga bland stugorna, som oftast står tomma.

Ska dessa weekendstugor som används sporadiskt, privatisera Skuruparken och bidra till att göra den otillgängligare för de tusentals människor som bor i dess närhet och alla andra människor?

Husen hade tidigare endast ettårskontrakt. Från och med 2013 gav markägaren JM  dem 15-årskontrakt och därtill en arrendetomt på 300 kvadratmeter på strandskyddat område. Hus som tidigare köpts för några tiotusen utbjuds i dag för en halv miljon.

Kontrakten slöts under pågående reservatsbildning. Mycket starka krafter finns i och utanför kommunen att stugorna ska vara kvar och att deras ställning ska stärkas. Då får vi ett utbyggt fritidshusområde och ett naturreservat bara till namnet.

Husägarna vill ofta hugga ned träd intill sina hus, främst stora tallar. Här finns en intressekonflikt mellan stugägare och verkliga reservatsförespråkare. Hur ska de kunna mötas? Vårt förslag är att kommunen övertar parken. De ägare som nu har hus i parken bor kvar i tio år till, tills 15-årskontrakten går ut (2028). Därefter övertar kommunen husen som tas bort. Några hus med kulturhistoriskt värde blir kvar. Vi anser detta vara en rätt satsning, speciellt som befolkningen på Sicklaön kommer att öka avsevärt.
Vilken vision har ni politiker om Skuruparken? Vilka kvalitéer i parken vill ni lyfta fram? Ta tag i denna fantastiska park! Den är en pärla. Iordninggjord  skulle den kunna bli en stor upplevelseattraktion för Nacka.

Mot denna bakgrund vänder vi oss till Nackas politiska partier med följande frågor. Vänligen besvara dem så snart som möjligt till NVP.

1. Vilken vision har ni för Skuruparken?

2. Vilket skydd vill ni ge parken: naturreservat, annan form av skydd eller ingen särskild åtgärd?

3. Anser ni att kommunen ska överta ägandet av parken eller förespråkar ni en annan lösning?

4. Fritidshusen. Förordar ni ett område så snart som möjligt utan fritidshus eller att fritidshus av kulturhistoriskt värde inarbetas i reservatsbestämmelserna (enligt kommunantikvarien  åtta stycken 2013, bland dessa ingår den märkliga vikstugan)?

5. Ska en tidsgräns  sättas när övriga fritidshus ska vara avvecklade? När ska denna tidsgräns i så fall sättas? Har ni något förslag till hur övergångsperioden ska regleras? Har ni någon annan lösning av fritidshusens upphörande eller ska Skuruparken accepteras som ett fritidshusområde?

6. Hur tänker ni er att en skötselplan ska kunna genomföras i en park med 69 fritidshus med tomter?

Åsa Mitsell, ordf, Bostadsrättsf. Bostaden
Thomas Åhlin, ordf, Bostadsrättsf. Saltängen
Richard Murray, ordf, Förbundet för Ekoparken
Sven Wretemark, ordf, Kristinedals vattenförening
Erik Stigell, ordf, Lilla Sicklas vänner
Pelle Ragnarsson, ordf, Nacka biologiska förening
Jan Åman, ordf, Nacka Miljövårdsråd
Ronny Fors, ordf, Naturskyddsföreningen i Nacka
Beatrice Sundberg, ordf, Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Per Gustafsson, talesperson, Nätverket Hela Nacka
Gunilla Ingmar, ordf, Skuruparkens vänner
Bengt Krottler, ordf, Skuru Villaförening