"Tyvärr omöjligt att hindra bräddning"

Moranviken i Saltsjöbaden. FOTO: CARL OTTO WERKELID
Debatt Publicerad 10:00, 06 september 2022

• "Bräddningar i viken är mycket ovanliga, men man kan förstås tycka att de inte ska förekomma alls", skriver Nacka vatten och avfalls vd Mats Rostö i ett insändarsvar

Svar på insändaren ”Utsläppen i Moranviken nonchaleras av Nacka” i NVP 21 augusti.
Först vill vi på Nacka vatten och avfall beklaga att boende i Moranviken upplevt obehag då rester från spillvatten synts vid strandkanten. 
Bräddningar i viken är mycket ovanliga, men man kan förstås tycka att de inte ska förekomma alls. Det är tyvärr omöjligt att hindra helt och hållet, och ett exempel på detta är när mycket stora regnmängder faller på kort tid och vatten kommer in i spillvattenledningarna. 

Tyvärr sker ibland också bräddning när våra pumpstationer går sönder till följd av tekniskt fel eller när pumparna stannar på grund av skräp som spillvattnet för med sig. Med skräp menas bland annat våtservetter, bomullspinnar, tamponger, fett och annat som inte hör hemma i avloppet men som hamnar i våra anläggningar i rikliga mängder.

Nacka vatten och avfall har tagit del av förslaget om ny bräddledning från boendeföreningarna runt Moranviken. I våra tidigare svar har vi förklarat att vår bedömning är att de åtgärder som föreslås inte hindrar eller förebygger bräddningar som resulterar i att spillvatten hamnar i viken. Vi menar att kostnaderna som förslaget innebär skulle göra mer nytta om de istället läggs på att förebygga att så kallat tillskottsvatten hamnar i ledningarna för spillvattnet.

Värt att nämna är att en bräddledning bara används vid enstaka tillfällen då bräddning sker. Den gamla ledningen som omnämns i insändaren användes ursprungligen till att kontinuerligt släppa ut renat spillvatten från ett reningsverk. När reningsverket byggdes om till en pumpstation kunde spillvattnet ledas till Henriksdals reningsverk. Den gamla ledningen fick då en ny funktion som bräddledning och användes i många år tills den gick sönder och ersattes med den ledning som används i dag. Nu ska pumpstationen i Moranviken byggas om och bli ännu effektivare.

Nacka vatten och avfalls verksamhet klassas som miljöfarlig enligt miljöbalken. Med detta kommer ett stort ansvar och skyldigheter, och därför är vi noggranna med att bedriva vår verksamhet enligt de skyddsåtgärder, försiktighetsmått och begränsningar som miljöbalkens föreskrifter anger. 

Mats Rostö
Vd Nacka vatten och avfall

Ordförklaringar

• Spillvatten:Vatten från bad, disk, tvätt och toalett.
• Bräddning: Tillfälligt utsläpp av orenat spillvatten. Bräddning sker när ledningssystemet blir överbelastat, oftast beroende på nederbörd eller vid nödutsläpp vid tekniska fel i pumpstationer eller skräp som inte hör hemma i avloppet.
• Tillskottsvatten: Dagvatten som tar sig in i ledningarna för spillvatten (dagvatten är regn- och smältvatten).
• Avloppsvatten: Spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x