”Socialtjänsten i Nacka går på knäna”

Debatt Uppdaterad 15:30 10 juli 2019

• Orosanmälningarna om barn ökar kraftigt, men resurserna räcker inte till, skriver S i Nacka i ett debattinlägg.

Orosanmälningar om barn som kan fara illa ökar kraftigt i Nacka. Under 2018 har anmälningarna ökat med 30 procent och de fortsätter att stiga. Orosanmälningar kommer in till socialtjänsten från skolor, förskolor, familjemedlemmar och från personal inom landstinget. De som anmäler är oroliga över barn som inte går till skolan, barn som inte får omvårdnad av sina föräldrar och ungdomar som riskerar att fastna i missbruk. Alla behöver snabbt få träffa en socialsekreterare och få sina behov utredda. Många behöver omgående insatser från socialtjänsten för att inte riskera att fara mycket illa.

Socialtjänsten i Nacka är överbelastade och mäktar idag inte med sitt uppdrag. Tio procent av socialsekreterartjänsterna är vakanta och sjukfrånvaron inom socialsekreterargruppen är orimligt hög. Socionomer hyrs akut in från bemanningsföretag, vilket resulterar i höga kostnader. Många socialarbetare har kort erfarenhet av yrket och ställs snabbt inför svåra arbetsuppgifter. Chefer inom socialtjänsten, både de som arbetar nära socialsekreterarna med daglig arbetsledning och de högre upp i hierarkin, väljer att sluta. Detta i kombination med att ärendemängden ökar och att ärendenas komplexitet är hög.

Nu under sommaren är förskolor och skolor stängda eller lågt bemannade.  Detta påverkar de redan utsatta barn och ungdomar som mister sin enda trygga punkt i vardagen. Det väntas därför en ännu högre belastning på socialtjänsten under sommarlovet.

För att barn och ungdomar i behov av insatser, en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, ska få det stöd och skydd som de har rätt till måste situationen inom socialtjänsten omedelbart förbättras.

Vi socialdemokrater vill genomföra en handlingsplan för hållbart socialt arbete i Nacka. Det innebär att socialsekreterarna måste få en rimlig arbetsbelastning som möjliggör att tid finns för skyddsbedömningar och utredningar av god kvalitet. Nyanställda socialsekreterare och socionomer ska ha rätt till introduktionsprogram och mentorskap, för att stärka de anställda och säkra kvalitén inom socialtjänsten. Det behövs tillgängligt administrativt stöd till socialsekreterare och chefer i det dagliga arbetet. Medarbetarna måste ges möjlighet till delaktighet i beslut om organisering av det sociala arbetet. Arbetsmiljöutredningar från olika myndigheter och organisationer pekar på samma faktorer, vilka är avgörande för att vi ska ha en väl fungerande socialtjänst som är det skyddsnät som utsatta människor, barn och ungdomar har rätt till.

De anställda inom socialtjänsten går på knäna och gör ett beundransvärt jobb. Det är inte hållbart att ha en socialtjänst som inte klarar av mängden arbete. Vi vill inte gå allianspartiernas väg. Vi behöver fler som jobbar inom socialtjänsten, inte färre. Vi behöver se till att skapa en arbetsmiljö där personal vill stanna och utveckla verksamheten.

Därför vill vi genomföra en handlingsplan för ett hållbart socialt arbete i Nacka.

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd Nacka

Andreas Falk (S), 2:e vice ordförande socialnämnden Nacka

Maria Åberg (S), ledamot socialnämnden Nacka