"Så ska Henriksdal bli bra och tryggt för alla"

FOTO: Jenny Frejing (arkiv)
Debatt Uppdaterad 10:26 13 augusti 2019

• Kommunens projektchef svarar oroliga Henriksdalsbor. • "Inte pengarna som styr."

Svar på debattartikeln ”Vi är oroliga för Henriksdals framtid”.

När kommunen planerar för Henriksdal är målet att skapa en ännu bättre plats för alla som bor och rör sig i området. 

Natur- och arkitekturvärden ska tas till vara, och det ska bli enklare och tryggare för alla som tar sig fram till fots, på cykel och kollektivt.

Den första delen, Henriksdalsbacken, ska nu börja detaljplaneras. Redan när vi tog fram planprogrammet för hela Henriksdal kom det in massor av synpunkter och förslag, och kontakten med de boende fortsätter. 

Det är fantastiskt inspirerande och spännande för oss i kommunen att arbeta med utvecklingen av Henriksdal, och ett uppdrag vi tar oss an med stor ödmjukhet. För det är ju för nuvarande och framtida Henriksdalsbor vi jobbar. 

För att vi ska kunna ha en bra och konstruktiv diskussion vill jag svara på några av de vanligaste frågorna.

”Säljer ni ut marken till högstbjudande och vilka krav ställer ni?”
Nej, i den första markanvisningen, som gäller bland annat 100 hyresrätter, ska marken upplåtas med tomträtt till en fast kostnad. När vi bedömer anbuden är det alltså inte pengarna som styr, utan anbudsgivarens kompetens och förmåga att bygga enligt de krav vi ställer. I vår inbjudan till markanvisningen är det ett mycket tydligt krav att den nya byggnationen ska ta vara på viktiga värden, som natur och arkitektur. 

”Hur blir det med framkomlighet och barnens skolväg?”
Trygghet och framkomlighet, även under byggtiden, är mycket högt prioriterat. Hur skolvägen ska se ut finns ännu inte inritat på någon karta, eftersom vi inte hunnit så långt i planeringen ännu. 

”Hur höga får husen bli?”
Mellan tre och sju våningar, med den lägre bebyggelsen placerad mot naturmarken österut. Det kan också bli aktuellt med två högre hus i områdets södra delar.

”Hur kan vi boende i området hålla oss informerade?”
Nu har vi utlyst en markanvisningstävling, där en ankarbyggherre ska utses, som ihop med kommunen ska utforma det första förslaget till detaljplan. Vi är alltså i ett mycket tidigt skede. Vi kommer att berätta mer bland annat på nacka.se/henriksdal, och även genom information riktad direkt till de boende.

”Hur kan jag påverka?”
Vi vill fortsätta dialogen med Henriksdalsborna, och det går alltid bra att höra av sig med frågor eller synpunkter. När det finns ett första förslag till detaljplan kommer alla berörda att bjudas in till samråd. Det beräknas ske hösten 2020.

Christina Gerremo
Projektchef för Norra Nacka stad, Nacka kommun