"Så förbättrar vi socialtjänsten"

FOTO: VÄRMDÖMODERATERNA (GRAFIK)
Debatt Publicerad 12:24, 26 januari 2021

• ”Vi ser redan positiva effekter av ett ändrat arbetssätt”, skriver Marie Bladholm, M, och Anette Snejbjerg, C

I en artikel i NVP den 5 januari 2021 rapporterades det om fackets åsikter om de föreslagna förändringarna inom socialtjänsten i Värmdö. Därför vill vi ge klarhet i hur förändringarna kommer leda till förbättringar inom socialtjänsten för Värmdöborna.

Socialnämndens plan för verksamhetsutveckling som beslutades 2019 innehöll en rad åtgärder för en ändamålsenligare socialtjänst. Några exempel var ett ökat samarbete mellan skola och socialtjänst för ett minskat droganvändning och tidig upptäckt av användning, ett förbättrat arbetssätt inom beroendevården med bland annat satsning på case managers (”personliga” coacher) och riktat boendestöd, fler digitala verktyg för snabbare och rättssäkrare handläggning, ett utökat teamarbete mellan socialsekreterare och behandlare för att ge bättre resultat för den enskilde. Ett arbete som vi redan nu ser positiva effekter av och som nämnden har anledning att vara stolt över. 

I Värmdö har vi många i arbetsför ålder, hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet (före pandemin), få förtidspensionärer samt en låg andel utrikesfödda jämfört med övriga Sverige. Alla förutsättningar finns för att behovet av socialtjänst inte ska vara så omfattande.
När vi har analyserat och jämfört våra kostnader med socioekonomiskt likvärdiga kommuner har det visat sig att Värmdö har högre kostnader inom flera områden, men extra tydligt inom individ- och familjeomsorgen (IFO) samt beroendevården.

Vår kostnadsavvikelse inom IFO var 2019 21 procent högre än vad den borde vara givet våra förutsättningar, vilket är näst högst i hela länet (se grafik). Det har varit utgångspunkt för socialnämndens djupare analyser och omfattande åtgärdsarbete. Det är viktigt att resurserna används rätt och på insatser som ger värde för den enskilde såväl som kommunen i stort.

Redan i dag kan vi konstatera att förändringarna gett mer personbundna och effektiva insatser vilket är ett grundläggande syfte med socialtjänsten. Som en följdeffekt har vi också fått en god ekonomi i nämnden vilket är en förutsättning för att kunna satsa mer på vår gemensamma välfärd. För första gången på väldigt länge redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget för år 2020.

Vi har en lång väg kvar för att få till stånd det arbete som många framstående kommuner inom området har, men vi ser redan nu positiva effekter av ett ändrat arbetssätt och förenklade processer. Våra resurser ska läggas på insatser som hjälper de medborgare som behöver stöd tillbaka till ett så självständigt liv som möjligt.

Marie Bladholm, M
Kommunalråd, ordförande i socialnämnden

Anette Snejbjerg, C
vice ordförande i socialnämnden


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x