FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Debatt

S i Boo är starkt kritiska till skolbygge på Bootippen. Kritiken är obefogad, säger Cathrin Bergenstråhle.

"S-oro kring Boo-
tippen är obefogad"

Debatt 12:19 | 18 mars 2019

"Kommunens specialister på markföroreningar har gjort bedömningen att det är helt ofarligt att ha en skola i området", därför saknar oron från S fog, menar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M.

Socialdemokraterna i Saltsjö Boo vill stoppa bebyggelseplaner på Dalkarlsängen — det som tidigare varit en soptipp. De misstror metoden att täcka deponin.
Det tidigare planförslaget som S i Boo hänvisar till innehöll endast skolverksamhet. Det nya planförslaget omfattar ett större område som ses över i ett sammanhang. Kommunen studerar bland annat markföroreningar, vatten och naturvärden. Det finns nu en godkänd avvecklingsplan för Boo-tippen. Den är väl genomarbetad med hjälp av externa miljökonsulter tillsammans med kommunens egna erfarna miljöspecialister. Samtliga partier i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ställt sig bakom planen som beslutades i februari 2017.

Deponin har undersökts i flera omgångar och kunskapen om innehållet ligger till grund för avvecklingsplanen. Det finns ingenting som negligeras som (S) i Boo antyder. Delar av deponin ligger under grundvattenytan, men vattenprover har inte visat någon märkbar påverkan från deponin i närområdet.

De gamla tippmassorna kommer samlas ihop och kapslas in med ett tätskikt och täckas med 1,5 meter ren jord för att bli en grön kulle med ängssådd. Träd och buskar kan inte planteras på kullen, för att inte riskera att rötter skadar tätskiktet. Skolgården närmast tippen kommer täckas med rena massor. Miljöföroreningarna kommer tas omhand i tippen och extra skyddsåtgärder kommer vidtas för att skolverksamhet ska kunna vara där. Kommunens specialister på markföroreningar har gjort bedömningen att det är helt ofarligt att ha en skola i området.

Deponins täcklager ska, enligt nämndens beslut, klara Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning med avseende på markföroreningar. Kontroll och underhåll för 30 år efter täckningen krävs också för att marken ska få användas.
Sammanfattningsvis behöver ingen oroa sig för skolelevers och boendes hälsa. Det finns flera betydligt mer förorenade områden som framgångsrikt hanterats och blivit bra miljöer för både barn och vuxna.

Min ambition är att förorenade områden alltid ska hanteras med största noggrannhet utifrån högsta miljökompetens och med ett brett politiskt ansvarstagande. Det gäller förstås även Dalkarlsängen, som kommer att bli ett fint område med bostäder, arbetsplatser, skola och park.

Cathrin Bergenstråhle, M
Ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun