S: ”Lever Värmdö
upp till skollagen?”

Värmdö kommunhus.
FOTO: Roland Lundgren/Mostphotos
Debatt Uppdaterad 13:48 26 juli 2019

"Vi kan inte acceptera att ett enda barn inte får rätt stöd", skriver Carl Kangas och Karon Voltaire, S.

Skollagen är tydlig. Alla barn har rätt till en fungerande skola, och barnens bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning. Frågan är om Värmdö kommun lever upp till de bestämmelserna i lagen? 

I Värmdö är söktrycket till resursklass högt och ökande. Antalet platser är begränsat och därför har ett stort antal elever fått avslag på ansökan, trots att det är rektorerna på de ordinarie skolorna som sökt om plats till följd av att man bedömer att man inte har förutsättningar att ge barnet det stöd som krävs. Hittills har ett 20-tal elever fått avslag på ansökan inför höstterminen 2019. Rektorernas bedömningar baseras på en utredning enligt skollagen, det är med andra ord en välgrundad bedömning av stödbehov som den skola eleven går på inte kan tillgodose. Nu riskerar ett stort antal barn att drabbas av att inte få rätt stöd, med stora negativa konsekvenser som följd. Många föräldrar och anhöriga är förtvivlade och starkt oroade för vad som ska ske med deras barn.
När barn i behov av extra stöd i skolan inte i tid får den hjälp de behöver riskerar de bli hemmasittare under skoltiden och kanske också för hela livet. Även samhället förlorar stort på varje individ som lämnas efter. 

Skollagens bestämmelser bygger på idén om en inkluderande utbildning. Att försätta elever i undervisningssituationer som inte är anpassade efter deras förutsättningar och behov kan bli starkt exkluderande. Tillräckliga resurser för att anpassa undervisningen och möjlighet att tillgodose elever i behov av särskilt stöd blir därför avgörande för att uppfylla skollagens krav.
Vi socialdemokrater kan inte acceptera att ett enda barn inte får rätt stöd. Om Värmdö behöver fler resursklasser, eller andra lösningar, för att alla barn ska klara sin skolgång så måste vi som kommun skyndsamt lösa det. Allt annat är oanständigt och riskerar bara att bli långsiktigt mer kostsamt. 

Vi socialdemokrater vill göra Värmdö till en attraktiv skolkommun med fler lärare, mindre klasser och rätt stöd till varje elev. Det kommer kräva en flerårig och uthållig investering i skolan och att vi gör slut med den Moderata kortsiktigheten. Där ”sparade” kostnader i ena änden, i detta fall utbildningsnämnden blir kraftigt ökade kostnader i den andra till följd av ökat utanförskap. En sådan kortsiktig politik slösar bort människors potential och riskerar att dränera välfärden på resurser när färre får möjlighet att bidra till det gemensamma samhällsbygget. 

Värmdö ska leva upp till skollagen. Låt oss se till att prioritera skolan för alla barn!

Carl Kangas, S
Oppositionsråd Värmdö
Karin Voltaire, S
Skol- och näringslivskommunalråd i opposition