Debatt Publicerad 14:09, 14 januari 2020

• S i Nacka och Värmdö svarar på Naturskyddsföreningens debattreplik • "En vinst för såväl Nacka- och Värmdöbor, men även för miljön"

Socialdemokraterna i Nacka och Värmdö förespråkar en östlig förbindelse. Naturskyddsföreningen Nacka har i en insändare kritiserat vårt ställningstagande och vill här ge vår syn på delar av kritiken. 
Vi håller med Naturskyddsföreningen Nacka när de skriver vad som genererar trängsel i trafiken. Nya motorvägar har en tendens att öka trafiken, så är ofta fallet. Forskningen visar istället att det handlar om att styra medborgarnas beteende bort från personbilar och till användning av kollektivtrafik. Och av det skälet är trängselskatter, biljettpriset på kollektivtrafik och regler som styr trafiken viktiga styrmedel för att förändra resenärers beteende.

Av just det skälet föreslår vi att en Östlig förbindelse ska ge företräde till kollektivtrafik, men även för gångtrafikanter och cyklister om den skulle gå ovan jord. Vi ställer oss inte heller negativa till att en östlig förbindelse också omfattas av de trängselskatter som finns i de övriga delarna av ”ringleden”, nämligen Södra och Norra länken samt Essingeleden.
Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att framtidens vägtrafik kommer att skilja sig väsentligt från den trafik som har funnits de senaste decennierna. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har som regeringspartier slagit fast att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland med noll nettoutsläpp av koldioxid senast år 2045. Vi står helt bakom ambitionen, och vi tror också att det kommer att gå att nå målet, om inte betydligt tidigare.
Byggtiden för ett infrastrukturprojekt som Östlig förbindelse är uppemot 20 år, och då kommer trafikflödena och fordonsflottan att se annorlunda ut, inte minst om målet att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland med noll nettoutsläpp av koldioxid.

Expertisen är tämligen enig på den punkten: uppkopplade, samverkande, automatiserade och delade fordon eller andra farkoster och system kommer att inte bara att förändra transportsektorn radikalt utan även samhället i stort. Bland annat kommer uppkoppling och automatisering leda till jämnare trafikflöden som ger mindre trängsel. Men färre kraftiga inbromsningar och accelerationer kommer också att leda till minskad energiförbrukning i trafiken.

Om man dessutom betänker att en östlig förbindelse ovan jord också möjliggör för gång- och cykeltrafikanter — eller andra typer av färdsätt för den delen — så tror vi att en sådan länk på ett helt annat sätt knyter samman östra Stockholm på ett hållbart sätt.
Det är mot den bakgrunden vårt förslag till en östlig förbindelse ska ses. Det ska vara en kollektivtrafiklänk som ger företräde för morgondagens kollektivtrafik. 
Om en del av länken dessutom går ovan jord ser vi framför oss att det i första hand kommer att vara gång- och (el)cykeltrafikanter och morgondagens BRT-bussar som kör på länken under rusningstid. En ny Österbro skulle också kunna utformas på ett sätt så att personbilstrafiken går nedanför gång-, cykel och kollektivtrafiken i likhet med den idé som nätverket Yimby kom med 2016.

Vi tror att det kommer att öka rörligheten i vår del av Stockholm utan att miljön behöver belastas. Snarare tvärtom — en hel del av den trafik som i dag tvingas runda Stockholm på den västra sidan kommer nu att kunna ta en snabbare väg på den östliga sidan. I slutändan är det en vinst för såväl Nacka- och Värmdöbor, men även för miljön.

Carl Kangas, S
kommunalråd i opposition i Värmdö

Khashayar Farmanbar, S 
kommunalråd i opposition i Nacka