Debatt Publicerad 13:14, 30 september 2020

• ”Beslutet om Älta centrums framtid kräver tveklöst en formell prövning av barnets bästa”, skriver Älta socialdemokratiska förening

1989 ratificerade världens länder barnkonventionen. Sedan dess är svenska staten skyldig att implementera den. I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och barns rätt stärktes ytterligare.
Barnkonventionen ger barn samma medborgerliga rättigheter som vuxna. Eftersom barn är beroende av vuxna är deras möjligheter att delta i den demokratiska processen små. Detta är skälet till att konventionen lägger så stor vikt vid principen om barnets bästa. 

Enligt artikel 3:1 ska barnets bästa prövas i alla beslut som berör barn. Prövningskravet gäller inte bara frågor om enskilda barn. Det gäller även för kommuner, regioner och myndigheter. Vid beslut om till exempel budget, stadsplanering, lokal-trafik och allmänna råd så ska en formell prövning av barnets bästa göras. Prövningen ska tjäna som underlag för besluten. 
Tillämpningen av barnkonventionen är komplex. Forskningen om vad den innebär i praktiken är omfattande, så kunskapen finns. Hindret för konventionens implementering har sedan starten handlat om beslutsfattares okunnighet och ovilja att ta hänsyn till barns intressen. 

Den 14 september behandlade Nacka kommunfullmäktige detaljplanen för Älta Centrum. Tjänste-skrivelsen avslutades med ett avsnitt under rubriken ”konsekvenser för barn”. Detta allmänna tyckande framstår som ett taffligt försök att anpassa barnrätten till detaljplanen. Allmänt tyckande av detta slag kan, enligt Barnombudsmannens riktlinjer, aldrig godkännas som prövning av barnets bästa. 

Beslutet om Älta centrums framtid kräver tveklöst en formell prövning av barnets bästa.  Prövning ska, enligt riktlinjerna på SKR:s, Barnombudsmannens och Boverkets hemsidor, göras i två steg. Först ska barnets bästa utredas. Utredningen ska beakta lagen, barnkonventionen, forskning och beprövad erfarenhet. Därtill ska, enligt artikel 12, barnets perspektiv inhämtas. Nästa steg är barnkonsekvensanalysen. Då vägs barnrätten mot andra intressen som påverkar besluten. I beslutet ska barnets bästa väga tungt, och beslutsprocessen ska vara transparant och redovisa både positiva och negativa konsekvenser.

Barnkonventionen nämndes endast vid ett tillfälle i fullmäktigedebatten. Ingen av fullmäktiges ledamöter efterlyste den formella prövningen av barnets bästa trots att beslutet om Älta centrum högst påtagligt berör barns uppväxtvillkor. Ej heller begärdes en sådan i återremitteringen av ärendet.

Älta socialdemokratiska förening har vid upprepade tillfällen påtalat att detaljplanen strider mot principen om barnets bästa. Kommunens svar har varit avfärdande, undvikande eller så har man skjutit frågan på framtiden. Vi kan bara hoppas att nästa gång detaljplanen ligger på kommunfullmäktiges bord så har ledamöterna insett att barnkonventionen är svensk lag och att de handlar därefter. 

Håkan Ahtari Håkansson
Lena Gonäs
Britta Högberg
Älta socialdemokratiska förening