Nej, kommunen ska
inte ta över vägar

Debatt Uppdaterad 15:30 17 april 2019

"Det är beklagligt hur oppositionen, i en nyhetsartikel i NVP, väljer att förvränga betydelsen av riktlinjerna som de själva tidigare har ansett behövas", skriver Majoritet för Värmdö i en debattartikel.

Värmdö har en tradition av att vägar och allmänna platser förvaltas och finansieras av de boende i ett område. En tradition som vi tycker är värd att bevara, inte minst för att det skulle vara ekonomiskt omöjligt för kommunen att ta över anläggandet och driften av Värmdös 1 000 kilometer av enskilda vägar. Det motsvarar en lika lång sträcka som från Värmdö till Hamburg. Tvärtemot vad oppositionen hävdar behandlar våra beslutade riktlinjer, för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning, en tydlig avgränsning om vad som borde ligga på kommunens ansvar. För att säkra trygga gång- och cykelvägar till skolor och förskolor för våra barn och unga kan det vara lämpligt att kommunen ansvarar för sträckor som leder dit. I riktlinjerna tas även exempel upp att i dessa fall behöver skolan ta en större del av vägkostnaden.

I en stor organisation där beslut tas manuellt av människor, finns alltid viss möjlighet till olika tolkningar, särskilt i lagar som lämnar stort tolkningsutrymme. Det är också något som kommunen stundtals fått utstå kritik för. Därför är det viktigt att politiken tar fram riktlinjer för att styra utvecklingen och att kommunens alla tjänstemän jobbar åt samma håll. Risken är annars att bedömningar kan göras olika och att ett felaktigt enskilt fall blir prejudicerande och börjar gälla alla utifrån likabehandlingsprincipen.

Huvudmannaskapsfrågan behandlar vår riktning om hur vi ska jobba med utvecklingen och inte minst infrastrukturen som ofta lyfts i olika forum. Riktlinjerna för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning pekar ut områden som kommunen bör ha huvudmannaskap för och utgår ifrån två principer: 
1. Kommunen ska fokusera på nya detaljplaner i centrumområden som Gustavsberg, Hemmesta, Brunn och Björkås. Motiveringen är trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten. 
2. Som huvudregel ska kommunen också tillämpa kommunalt huvudmannaskap för vägar som leder till allmänna ändamål så som förskolor och skolor. 

Riktlinjerna säger också att kommunen inte ska ta över befintliga vägar när det inte finns planer på förtätning, även om de ligger inom ett centrumområde. Värt att lyfta är också att enskilt huvudmannaskap för vägar kan tillämpas om en majoritet av fastighetsägarna förordar det.

Det är beklagligt hur oppositionen, i en nyhetsartikel i NVP, väljer att förvränga betydelsen av riktlinjerna som de själva tidigare har ansett behövas. Det är också anmärkningsvärt vilken förmåga de har att isolera beslut för sig och plädera i ena stunden för en linje, som exempelvis barnens trygghet i trafiken vid Munkmoraskolan, för att sedan byta till ett annat ställningstagande i just barnens trafiksäkerhet i ett nytt ärende. I sitt motstånd lyfte oppositionen Nacka som exempel och den opinion som gatukostnadsersättningar har väckt. Av samma anledning har vi gjort vår avgränsning tydlig och lärt oss av andras erfarenheter. Värmdöborna ska kunna lita på kommunen i ansvar såväl som hänsyn till äganderätten.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Sneibjerg, L
Filip Joelsson, MP
Anna Lipinska, KD