Debatt Publicerad 10:44, 01 januari 2023

• I ett debattinlägg skriver M att det bästa vore att Värmdö hamnar fokuserade på drift av hamnar och parkeringsplatser

Under 2022 har kommunen uppmärksammat att det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB (VHAB) inte har följt ägardirektiven eller andra uppdrag som bolagets styrelse har fått. Detta blev en del av anledningen till att bolagets styrelse avsattes under våren 2022 och en ny styrelse valdes in.

Bolaget äger fastigheter bland annat i Stavsnäs som enligt gällande detaljplan kan exploateras storskaligt. Det betyder dock inte att bolaget per automatik har rätt att genomföra exploateringen. Istället styrs bolaget av ägardirektiv som säger att verksamheten utgörs främst av drift och förvaltning av hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.

På tidigare styrelsens uppdrag har bolaget med sina fyra anställda planerat att förverkliga detaljplanen i Stavsnäs vilket innebär exploatering i mångmiljonklassen.
En bedömning som gjordes av Pwc under 2021 visade att bolaget med exploateringsplanerna riskerade att bryta mot ägardirektiven och styrelsens ledamöter riskerade att göra sig personligt ansvariga. Trots detta framställdes nya reviderade planer för ombyggnationer av olika delar hamnområdet utan ägarens godkännande.

Vi, moderater, anser att kommunen borde vidta särskilda åtgärder för att förebygga att fler fel begås. Det bästa vore att VHAB överlät sin mark till Värmdö kommun och istället fokuserade på driften av hamnar och parkeringsplatserna intill hamnarna. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige i december att kommunen utreder en sådan marköverlåtelse. Tyvärr avslogs detta förslag av det styrande Värmdösamarbetet.

Vi vill säkerställa att exploatering sker genom kompetent expertis enligt beslutade riktlinjer i öppna och transparenta politiska forum. Vi anser att kommunen genom sin exploateringsenhet har bättre förutsättningar för att dylika affärer sker rättssäkert och professionellt.

Deshira Flankör, M
Oppositionsråd i Värmdö

Malin Bellander, M
Styrelseordförande i VHAB


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x