FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Germund, Görel

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 juni 2019

Debatt

Enligt Naturskyddsföreningen skapar byggandet av Förbifart Stockholm och en Östlig förbindelse på sikt bilköer som är betydligt värre än dagens.

"En Östlig förbindelse
löser inte upp bilköerna"

Debatt 10:03 | 16 januari 2019

Bygget av en Östlig förbindelse ökar trafikflödet och skapar nya köer — som inte går att bygga bort. Det skriver Naturskyddsföreningen i en replik till Transportföretagen.

Svar till Ulf Perbo, som i en debattartikel i NVP den 2 januari skrev om behovet av en östlig förbindelse.
Nästa regering måste ta sitt ansvar för att Östlig förbindelse blir verklighet, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, i NVP. Som skäl till att bygget inte påbörjats anges att det finns en ”bilnegativ” inställning hos vissa politiska partier. Det som Perbo kallar bilnegativ inställning är snarare en realistisk syn på hur vi löser framkomligheten på vägarna samtidigt som miljö- och klimatmålen klaras. Att bygga fler motorvägar och därmed utöka kapaciteten av vägnätet kan tyckas vara en självklar lösning men i själva verket visar både forskning och erfarenheter att resultatet istället blir mer trafik och mer trängsel på vägarna eftersom fler vägar genererar ny trafik. Att bygga bort trängseln är inte möjligt. 

Trafikverkets beräkningar av trafikflödena om Östlig förbindelse byggs visar att trängseln ökar på östra delen av Södra länken, Norra länken, Norrtäljevägen och Värmdöleden. Trafikmängderna totalt ökar av att Östlig förbindelse byggs och det är viktigt att komma ihåg att de ökar mer än om man inte bygger Östlig förbindelse. Detta säger Trafikverket själva i sina egna rapporter, men är något som Perbo och ”bilpositiva” politiker, märkligt nog, väljer att blunda för. Stockholmsöverenskommelsen 2007 beräknade att med både Förbifart Stockholm och en hel ringled skulle kösituationen vara sju-åtta gånger värre år 2030. Trots enorma summor på vägbyggen, cirka 60 miljarder för Förbifart Stockholm och cirka 20 miljarder för Östlig förbindelse, blir kösituationen totalt sett betydligt värre än idag. Är det verkligen ett ansvarsfullt sätt att planera för framtiden?

Perbo skriver att Trafikverkets analyser pekar på en trafiktillväxt i Stockholmsregionen på ca 40 procent mellan 2014 och 2040. Vad Perbo inte nämner är att denna trafiktillväxt är totalt ohållbar och skulle förstöra möjligheterna att nå klimatmålen och flera andra miljömål. Den pågående klimatkatastrofen verkar ha gått Perbo och alla andra motorvägsförespråkare helt förbi, liksom klimatlagen som säger att koldioxidutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Trafikverket konstaterar i sin rapport ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser — ett regeringsuppdrag” att även om vi klarar att öka försäljningen av elbilar rejält så måste biltrafiken minska med 30 procent i Sverige. I storstädern, där förutsättningarna är bäst, konstaterar Trafikverket att trafiken måste minska ännu mer.

Trafikverkets slutsats är att en minskning av vägtrafiken med över 30 procent skulle innebära att det befintliga vägnätet med råge skulle räcka till för nyttotrafiken, för transporter av varor, för utryckningsfordon och för klimatsmart kollektivtrafik. 
Om Transportföretagen verkligen månade om sina medlemmar borde de jobba för ett transportsnålt samhälle och en samhällsplanering som inte ökar privatbilismen. I stället för Östlig förbindelse behöver vi satsa på mer pålitlig och trivsam kollektivtrafik med smidiga byten, utbyggd cykelinfrastruktur i länet, båtpendling, fler bussar och kollektivtrafik som är tvärgående. 

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen i Nacka
Beatrice Sundberg 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, del av nätverket Trafikval Öst