Debatt Publicerad 11:31, 21 november 2020

• "Vi socialdemokrater ser skärgårdslivet som en kedja där alla länkar måste finnas för att kedjan ska hålla ihop och skärgården bli livskraftig", skriver S i Värmdö

Värmdös kommunfullmäktige avvisade det liggande förslaget om att lägga ner årskurs 6–9 på öarna Möja, Runmarö och Svartsö. En majoritet av ledamöterna röstade istället för vårt återremissyrkande. När ärendet återkommer till kommunfullmäktige för avgörande förväntar vi oss att motivet tas på allvar. För barnens och skärgården i storts skull.  

Nu behöver kommunstyrelsens ordförande säkerställa att beslutsunderlaget utgår från barnrättsperspektivet och uppfyller kraven i barnkonventionen som numera är svensk lag. Ärendet behöver också kompletteras med ordentliga konsekvensanalyser som beskriver beslutets påverkan på skärgårdens utveckling och förutsättningar i stort. Att påstå att vi som röstade för en återremiss inte anser att dialogen varit tillräckligt bra på grund av att vi är emot förslaget är en för enkel och felaktig tolkning. 

I Värmdös vision 2030 slår vi gemensamt fast att vår kommun ska vara skärgårdens mötesplats. I den står ” Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i kommunens olika delar.” Det är ord som förpliktigar.

Vi socialdemokrater ser skärgårdslivet som en kedja där alla länkar — skolor, bostäder, jobb, samhällsservice, kommunikationer — måste finnas för att kedjan ska hålla ihop och skärgården bli livskraftig. 
Bristen på lokal arbetskraft ökar i takt med att den nuvarande befolkningen åldras. Men hur ska den bofasta befolkningen kunna öka om skolor stängs ner? Risken är att ogenomtänkta beslut accelererar en utveckling där servicen försämras för alla, såväl heltidsboende som deltidsboende och tillfälliga besökare. 

För att nya skärgårdsbor och unga människor ska vilja bosätta sig i skärgården krävs skolor. Vem vill flytta eller bo på en plats där det inte finns skolor för deras barn? 
Det finns en enorm kraft i skärgårdsborna som måste tas tillvara. Förslaget att lägga ner årskurs 6–9 på öarna Möja, Runmarö och Svartsö påverkar hela skärgårdsutvecklingen. Gedigna analyser är en förutsättning för bra och långsiktigt hållbara beslut.  

Om analyserna visar att konsekvenserna av nedläggningarna blir för negativa så måste vi tänka om. Vi är övertygade om att det går att hitta lösningar som säkerställer levernas rätt till kunskap utan att slå undan benen för skärgården och de familjer som valt att leva där. 
Trots vår tydliga kritik mot hur den styrande majoriteten hanterat frågan hittills är vi beredda att medverka till lösningar. 

Skärgårdsborna själva har intressanta förslag, värda att lyssna på. Vi socialdemokrater är tydliga: vi är öppna för att samtala över blockgränserna om en långsiktig lösning för skärgårdsskolorna som möjliggör skärgårdens utveckling. Så kan vi tillsammans ta ansvar för framtiden.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition
Julia Ekedahl-Lotoft, S
Skolkommunalråd i opposition


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x