Debatt Publicerad 10:06, 13 december 2019

• Susanne Nordling, MP: "Fysisk och psykisk hälsa är lika viktig. Människan är en helhet."

96 vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård har öppnat på Nacka sjukhus. 32 är renoverade och 64 helt nya. Det är platser som räddar liv.
Det gör mig glad in i hjärtat. Människor med psykisk sjukdom är ofta sköra och i särskilt behov av läkande miljöer. Lokalernas utformning är oerhört viktiga för vårdresultatet, särskilt inom psykiatrin. Tidigare har psykiatrin ofta fått ta över lokaler anpassade efter den somatiska vården. Med ombyggnaden av Nacka sjukhus skapas ändamålsenliga, hälsofrämjande och tilltalande miljöer, som följer riktlinjerna för vårdlokaler för psykiatri. Patienter och besökare ska  uppleva en omhändertagande och trygg miljö och personalen en effektiv, stimulerande och stödjande arbetsmiljö. Lokalerna stödjer en personcentrerad vård där personalen kan arbeta i tvärprofessionella team kring patienten.

Patienter har fått vara med och påverka utformningen. Här finns möjligheter att träna, det finns närståenderum för besökande barn och patienten kan själv låsa upp/låsa sin dörr, så att ingen obehörig kan komma in i rummet, vilket skapar trygghet.
Behovet av nya slutenvårdsplatser för psykiatri växer i takt med befolkningsökningen. Utbyggnaden av psykiatrin har legat efter då stora delar av Region Stockholms fastighetsinvesteringar under lång tid har gått till den somatiska vården. Utöver de nu invigda vårdlokalerna, ska kommande års investeringar fokusera på psykiatrin, enligt den blågröna koalitionens beslut i budget 2020. Ytterligare ett hundratal vårdplatser behövs kommande år för att säkra det långsiktiga behovet.
Fysisk och psykisk hälsa är lika viktig. Människan är en helhet. Vi i MP kommer att fortsätta prioritera den psykiatriska vården för att den ska få samma status.

Susanne Nordling, MP 
Ordförande i psykiatriberedningen Region Stockholm