FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Ett skolbygge på Bootippen gör att gamla miljösynder kommer upp till ytan, menar S i Boo.

S: "Blå dunster från soptippen i Boo"

Debatt 09:57 | 26 februari 2019

Detaljplanen för Bootippen bör stoppas tills dess skolelevers och boendes hälsa kan garanteras, anser S i Boo.

Nacka Värmdö Posten publicerade den 21 januari en artikel om Nackas planer på att bygga en skola för 950 elever på den så kallade Bootippen, som olagligt varit i drift sedan 30-talet. Här har det dumpats latrin, hushållsavfall, schaktmassor från Värmdöleden, asfalt, tegel, bildäck, trä och plast. 
I artikeln säger Cathrin Bergenstråhle, M, ansvarigt kommunalråd att hon inte känner någon oro då det inte kommer att byggas eller grävas på själva tippområdet. Det ska täckas med ett material som inte läcker. Enligt Cathrin Bergenstråhle ska en park anläggas ovanpå. Hon grundar sig på de professionella rekommendationer hon fått av Nackas konsulter. 

Men konsultrapporterna stämmer inte med kommunalrådets uttalanden — det kommer att grävas och byggas i tippen. Konsulten Ramböll säger att den övre skolgården delvis kommer att ligga på tippområdet och att underliggande lager kan komma att flyttas uppåt vid grävarbeten. Högen som är belägen inom förskolans gård och lekytor består av sopor. Sannolikt kommer schakt i högen bli aktuell vid anläggandet av förskoletomten. I konsulten Iteros kartmaterial anges att i hela tippområdet behöver befintliga massor flyttas runt innan tätskikt, skyddslager och tryckbankar läggs på. Hur kan Cathrin Bergenstråhle påstå att det inte kommer att röras om och schaktas i Bootippen?

2008 fann Nackas egna tjänstemän höga halter av olja och PAH (cancerogena polyaromatiska kolväten) i tippen och krävde att olämpligt material sorterades ut och transporterades bort från området. Därefter måste tippen vila i åtta till tio år. Täckduk som ska hindra cancerogena dunster från att tränga upp ur tippen är ingen ny metod. Men den kräver att oerhörda mängder schaktmassor förs in och höjer Bootippen med elva meter. I Cathrin Bergenstråhles park får varken buskar eller träd planteras i den max två decimeter tjocka matjorden då rötterna kan skada täckduken. Hur självsådd ska hindras framgår inte. Metoden att enbart täcka över tippen har tidigare avvisats. Den elva meter högre tippen kommer också att skapa kraftig slagskugga i stora delar av planområdet, inklusive skolan.

Moderaterna ville bygga skola på tippen redan 2004. Men alla övriga partier röstade för att stoppa planarbetet, vilket också skedde. Vi inbjuder nu C, L, NL och MP att även denna gång gemensamt stoppa detaljplanen för Bootippen tills dess skolelevers och boendes hälsa kan garanteras.

Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo 
Bertil Damberg, Ole Forsberg, Madeleine Wrang, Thomas Borg