"Planera för hållbar tillgänglighet i Nacka stad"

FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Debatt Publicerad 14:21, 03 november 2020

• "Nacka kommun har nu ett ypperligt tillfälle att skapa ett nästintill bilfritt och trivsamt stadsrum när Nacka stad planeras", skriver Naturskyddsföreningen och Klimatgruppen i Nacka

I stadsplaneringen har man länge utgått från bilens nödvändighet i våra liv. Men vi vet nu att massbilismen i våra storstäder är både skadlig och ohållbar. Bilindustrin och samhället har försökt lösa bilismens delproblem var för sig: ökad säkerhet, förbättrad avgasrening, minskat buller, nya drivmedel, nya vägar med mera. Problemen hopar sig ändå i takt med att både bilarna och bilflottan växer. 

En del tycks mena att enbart ny teknik och nya bränslen kan lösa alla dessa olika delproblem. Men enbart tekniska åtgärder kommer inte att räcka för nå det av riksdagen antagna klimatmålet att minska koldioxidutsläppen med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Trafiken måste också minska, konstaterar Trafikverket. För att leva upp till Parisavtalet samt Sveriges klimatmål krävs en betydligt mer offensiv klimatpolitik.

Vårt bilberoende måste brytas till förmån för effektivare och mer hållbara sätt att transportera oss och våra varor på. Detta kan möjliggöras genom att släppa bilnormen i stadsplaneringen. Nacka kommun har nu ett ypperligt tillfälle att skapa ett nästintill bilfritt och trivsamt stadsrum när Nacka stad planeras. Samtidigt skulle det också ge mindre buller och luftföroreningar än i dag.

Att succesivt minska på biltrafikens utrymme är ett effektivt sätt att minska biltrafiken och utsläppen. Att enbart utöka utbudet av alternativ till bilen räcker inte för att minska trafiken i tillräcklig omfattning. Bilens konkurrenskraft måste minskas för att uppnå resultat. I Klimatanalys av Nacka kommun 2014 framgår att ”den övergripande slutsatsen blir att tunnelbaneutbyggnaden får en ganska begränsad effekt på Nacka kommuns totala klimatutsläpp.” Där framgår också att 62 procent av koldioxidutsläppen i Nacka kommun kommer från vägtrafiken som därmed är den sektor som enskilt bidrar mest till utsläppen. Det räcker alltså inte bara med att vänta på att tunnelbanan ska komma på plats. 

Nackas parkeringsstrategi från 2016 är ett steg i rätt riktning där parkeringstalen utgår från hur centralt läge en detaljplan har, men den är inte radikal nog. Vi anser att parkeringstalet för bilar bör sättas till noll i ny bebyggelse. Bilparkeringsnormen behöver ersättas med en norm för hållbar tillgänglighet med cykel, lättviktsfordon, kollektivtrafik, bildelning och andra mobilitetstjänster. Dessutom bör ytor för parkering omfördelas till andra ändamål för att frigöra utrymme för bebyggelse, gång- och cykeltrafik, idrottsytor, grönområden osv. Kapaciteten i befintligt kommunalt väg- och gatunät bör dessutom omfördelas så att vissa bilkörfält konverteras till ytor för mer energieffektiva transportsätt det vill säga gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Omställningen av bilflottan går inte heller snabbt nog och vi kan inte bara förlita oss på att riksdag och regering ska införa tillräckliga styrmedel. Kommunerna måste också tydligt signalera att en omställning kommer. Nacka kommun bör därför införa miljözon 3 i Nacka stad från förslagsvis 2030. Inom miljözon 3 tillåts endast personbilar och lätta lastbilar med el- -eller bränslecellsdrift samt vissa gasfordon. Att succesivt införa miljözon 3 i Nacka stad skulle göra det tydligt att förbränningsmotorns tid är ute. Framtidens färre antal bilar måste vara fria från koldioxid-utsläpp, vilket samtidigt tar bort andra hälsofarliga utsläpp också.

Naturskyddsföreningen Nacka    
Hanna Nilsson 
Ronny Fors

Klimatgruppen i Nacka
Ulla Brunö
Åke Eriksson
Johan Forsman
Nina Tadsen
Saga Hellsing
Marie Ryding


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x