Debatt Publicerad 10:02, 13 juli 2020

• "Den föreslagna lösningen håller inte måttet", säger oppositionsråd Khashayar Farmanbar, S, om nya Älta centrum

Vi vill se Älta med bättre framtidsmöjligheter, kultur, fritid och plats för barnen att leka och utvecklas. Det är fantastiskt att Älta utvecklas med nya bostäder, lokaler och mötesplatser, men den föreslagna lösningen håller inte måttet.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade nyligen om detaljplanen för Älta centrum. Först efter sommaren ska kulturnämnden ge sin åsikt om planen. Därför är det beklagligt att allianspartierna inte ens kunde tänka sig att vänta någon månad på besked från Kulturnämnden om behovet av ytor för fritids- och kulturverksamheten, utan tvingade igenom beslutet med minsta möjliga marginal.

Vi vill göra om förslaget innan ärendet går vidare för slutligt beslut i kommunfullmäktige till hösten. Därför vill vi att förslaget till detaljplan ska om-arbetas med:
• betydligt större ytor för kultur- och fritids-verksamhet 
• avsevärt utökade lekytor utomhus vid förskolorna, 
• att trafiklösningarna utformas så att centrum-torget blir bilfritt
• att byggnationen utformas så att solen kan nå ner på kvarterens innergårdar 
• att kulturnämndens åsikter ska kunna tas med i vidare arbetet.

Många Ältabor har engagerat sig för att kunna skapa bra framtida verksamheter inom fritid och kultur. När antalet Ältabor blir fler behövs större ytor för kultur och fritidsaktiviteter. Vi tycker inte att det är tillräckligt med lokalytor för det utökade behovet som finns i planen.

I detaljplaneförslaget finns även utrymme för ny förskoleverksamhet, men friytan per barn blir endast en bråkdel av Boverkets rekommendation om 40 kvadratmeter per barn. Vi ser inte heller att det kommer att finnas grönområden i närheten av förskolan, eftersom Oxelparken kommer att bebyggas.
Trafiksituationen riskerar att bli otrivsam och farlig med bostadshus så nära en trafikerad led som Ältavägen. En lösning hade kunnat vara att göra om Ältavägen till lokalgata, ett annat att ändra på bebyggelseplaneringen. Även de nya lokalgatorna som planeras förutsätter genomfartstrafik, dessutom dras trafiken tvärs över torget.
Solstudierna visar att solen ytterst sällan, eller i vissa fall aldrig, kommer lysa på kvarterens innergårdar. Det är något som borde åtgärdas innan byggandet blir verklighet.

Vår vision för Älta centrum är att den ska kunna utgöra kärnan för livskvalitet och mänskliga möten. En plats med goda möjligheter för kultur och fritidsaktiviteter, där Ältaborna kan njuta av torget utan att behöva oroa sig för biltrafik. En stadsdel där förskolebarnen har god tillgång till lekytor och att även kvarterens innergårdar kan få sol. Vi vill helt enkelt se ett förslag som går i linje med vår vision, för att Ältaborna förtjänar bättre.

Khashayar Farmanbar, S
Kommunalråd i opposition, Nacka