Debatt Publicerad 10:01, 15 juni 2020

• "Värmdös elever förtjänar alla lika förutsättningar till en bra utbildning, utan frikort för vissa skolor", skriver ordförande och vice ordförande i Värmdös utbildningsnämnd

Våra elever på Värmdö hamnar i toppskiktet i olika kunskapsmätningar, både vad gäller meritvärden som behörighet till nationella program på gymnasiet. Skolan på Värmdö håller en hög kvalitet och kunskapsresultaten ökar. Vad handlar då kritiken om?

Flera skolor har behov av att anpassa sin personalorganisation så att den matchar det faktiska elevunderlag som skolan har. Den senaste tidens debatter har kretsat kring en specifik skola där behovet av att dra ner på antalet anställda hänger samman med att skolan under senare år har anställt betydligt mer personal än vad elevantalet på skolan medger. Då detta inte har åtgärdats under lång tid har konsekvensen blivit ett skalerande underskott som nu behöver hanteras. 

Behöver då inte skolan mer personal? Skolan behöver givetvis grundförutsättningar för att fungera och för att ge eleverna en bra utbildning genom att ha kompetent personal på plats. Organiserandet och utformandet av undervisningen är den faktor som påverkar elevers möjligheter till lärande mest. En annan faktor som påverkar elevers resultat är hur läraren arbetar med återkoppling till elever.

Skolans finansiering sker genom ett fast belopp per elev och därför är det viktigt att skolorna anpassar sin personalstyrka till befintligt elevunderlag. I det här fallet är dock problemet främst en överanställning av andra yrkesgrupper än lärare. Som exempel kan nämnas att sju av åtta av Värmdös alla socialpedagoger finns i aktuell skola. 

Medan rubrikerna ger intrycket av att vi ”skär ner” kan det vara på sin plats med hela sanningen, att det handlar om att vi kräver att alla skolor ska leva efter samma måttstock, med undantag för tilläggsbelopp och socioekonomisk kompensation. Värmdös elever förtjänar alla lika förutsättningar till en bra utbildning, utan frikort för vissa skolor. Skolan har ett kunskapsuppdrag och alla enheter behöver således fokusera resurserna på det.

Cecilia Lindberg, M
Ordförande utbildningsnämnden

Fredrik Snejbjerg, L
Vice ordförande utbildningsnämnden