Värmdö Publicerad 17:43, 04 februari 2020 Uppdaterad 10:02, 05 februari 2020

• Autismklasser flyttas till Brunns skola • "Inga planer på att någon ska tillbaka in i en reguljär klass"

Vi tror att eleverna mår bättre av att få sin undervisning i en grundskola istället för att placeras i grundsärskolan. Det säger utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, i en kommentar till förslaget att flytta autismklasserna till Brunns skola.

Som NVP berättat ska autismklasserna flyttas till Brunns skola under läsåret 2020/2021.

I ett pressmeddelande säger Majoritet för Värmdö idag att: ”Bedömningen är att dessa elever, som tillhör grundskolan, mår bättre av att få sin undervisning förlagd i en grundskola där möjlighet att inkluderas och umgås med andra elever i kommunens grundskolor finns, istället för att placeras i grundsärskolan. Det finns även en risk att elevernas möjlighet till kunskapsutveckling, social utveckling och självkänsla påverkas negativt på både kort och lång sikt genom att de är placerade i grundsärskolan”.

Varför ska autismgrupperna flytta till Brunn?
–  Vi har kommungemensamma särskilda grupper, KSU, på flera grundskolor i kommunen. Gruppen på Kullsvedsskolan är den enda som är placerad i skolformen grundsärskola, och med detta beslut kommer alla KSU-grupper att ha sin placering i rätt skolform, säger Cecilia Lindberg, M, ordförande i utbildningsnämnden i ett mejl.

 

Varför anses just Brunn särskilt lämpad och varför flyttar man dem inte till Hemmesta?
– Brunns skola bedöms vara bäst lämpad utifrån förutsättningarna att anpassa lärmiljön, befintlig lärarkompetens och lokalmässiga förutsättningar och att skolan är F-9 vilket gör att eleverna i KSU-grupperna slipper byta skola vid olika årskurser.

Flera barn har gått i Brunn eller i andra grundskolor och misslyckats där, hur ser du på att de nu tvingas flytta tillbaka?
–  Det finns inga planer på att någon ska tillbaka in i en reguljär klass. Precis som övriga KSU-grupper i kommunens grundskolor kommer det att vara särskilda grupper med särskilda lokaler, personal och pedagogisk planering utifrån individens behov och förutsättningar.

Kommunen anser att skolorna behöver bli mer inkluderande, samtidigt ansåg projektgruppen att Värmdös skolor saknar möjligheter att ta emot dessa elever. Även Brunns skola ska ha meddelat att de inte har resurser att ta emot dessa elever.
Hur ska ni lösa det?
–  Vi har fört samtal med rektorer för Kullsvedskolan och Brunns skola och de är redo för förändringen. Vi kommer fortsatt att utveckla inkluderande lärmiljöer i all undervisning, vilket vi ser som oerhört viktigt. Vi kommer samtidigt alltid att ha elever som har ett extraordinärt behov av särskilt stöd. Då är det viktigt att vi har en organisation som säkerställer utveckling och kvalitetssäkring av pedagogiken för barn inom KSU-grupper.

Kommer Brunns skola att få extra medel för att klara flytten?
– En flytt av elever kommer inte att forceras fram utan ske i den takt som är nödvändig och kommer att föregås av en noggrann planering med förberedelser. Med detta följer också extraordinärt särskilt stöd och då utgår också tilläggsbelopp.

Ska personal flytta med från Kullsved till Brunn?
–  Jag kan inte svara i detalj på personalfrågan, men vår utgångspunkt är att så många som möjligt kommer att följa med.

När ska samverkan med föräldrarna ske?
– Det kommer att ske kontinuerligt under processens gång för att skapa bästa möjliga övergång för samtliga elever som berörs.

Majoriteten säger också att man skapar fler platser för elever i behov av särskilt stöd. Från hösten 2020 utökas de särskilda undervisningsgrupperna för elever med språkstörning på Viks skola med årkurs 4-6 och en ny grupp för årkurs 7-9 på Hemmestaskolan.
– Vi utökar grupperna med språkstörning, en på Vik och en på Hemmestaskolan. Flytten av autismgrupperna till Brunn kan skapa bättre förutsättningar för nya KSU-grupper även i lågstadiet på Brunn. Idag har vi inga elever i lågstadiet i dessa grupper på Kullsvedskolan, skriver Cecilia Lindberg.

Karin Voltaire, S, andre vice ordförande i nämnden är kritisk till beslutsunderlaget som hon kallar undermåligt.

–  Det finns en lång rad saker som inte belyses i utredningen. Det har heller inte varit något dialog överhuvudtaget med föräldrarna. Det lovade ju förra ordförande. Brunns skola säger att de inte har resurser för detta. Jag är minst lika orolig som föräldrarna. Och vi kan ju inte ha en experimentverkstad med barn och framförallt inte med barn i behov av särskilt stöd, säger hon.

NVP har tidigare rapporterat om osäkerheten kring KSU-grupperna. I den slutrapport som gjordes ansåg projektgruppen att kommunens grundskolor inte hade beredskap för att ta emot dessa elever, och att en förutsättning var att man arbetade mer med så kallade inkluderande lärmiljöer inför beslutet 2020.

Förslaget att utöka KSU-grupperna på Vik och Hemmesta och flytta autismklasserna ska tas på torsdag.  Bakgrunden är det uppdrag som majoriteten gav till utbildningskontoret i fjol, att göra en översyn och utreda möjligheterna att inrätta fler KSU-grupper.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x