Insändare Publicerad 12:08, 11 februari 2020

• "Att 'bygga stad', som blivit kommunens ledord, får inte innebära att man ödelägger de kultur- och naturvärden som är Nackas unika och värdefulla signum. Det skriver Nackas före detta planchef Micaela Lavonius

För tre år sedan skrev jag en insändare om planerad bebyggelse vid en tilltänkt t-banestation i Järla. Projektet, som då var på skisstadiet, tycktes bli alltför storskaligt med hänsyn till den omgivande kulturmiljön och kyrkogården. Ledande politiker svarade att ”inget ännu var bestämt”. Utan dialog med närboende har projektet nu utvecklats och blivit ett planförslag, med en station och nya bostäder. 

Planärendet berör alla Nackas kommuninvånare! 
Samråd pågår fram till 19 februari. Planhandlingarna finns i Nackas stadshus och på biblioteket i Forum. Jag uppmanar alla som bryr sig om Nackas offentliga miljö och nya bostadsprojekt att ta del av materialet, och skicka in eventuella synpunkter i tid! 

Det som presenteras är en massiv och hög kvartersbebyggelse mellan Värmdövägen och Kyrkstigen, med cirka 400 lägenheter i anslutning till en station med ett övre och ett nedre torg. Parkering anordnas under husen.
• Närmast Järla bro föreslås hus i sju till elva våningar. 
• Utefter Värmdövägen föreslås hus i åtta våningar, med kommersiella lokaler i bottenplanet 
• Mot Kyrkstigen föreslås hus i sex till nio våningar. 

Volymerna är helt främmande för stadsbilden, och bostadsmiljön som skulle komma att omge Tstationen ter sig inte tilltalande. Cirka 1 000 personer skulle komma att bo i kvarteret, med sina trånga och skuggade gårdar, utan ytor för lek och rekreation. 
Det är häpnadsväckande att kommunen genom det aktuella planförslaget ignorerar sina egna utfästelser och ambitioner i tidigare beslutade program och dokument beträffande kulturmiljö, landskap och naturvärden i närområdet. Också självklara bostadskvaliteter som ytor för lek och rekreation och solljusvärden utomhus och inomhus har åsidosatts. Av handlingarna framgår inte hur nybebyggelsens höjd brutalt dominerar över intilliggande ”kulturmärkta” bostäder och deras utemiljö, eller vilken påverkan bebyggelsen får på den intilliggande kyrkogården. Det är att undanhålla viktiga fakta.

Ett omarbetat förslag, med betydligt lägre bebyggelse och högklassig detaljutformning, skulle däremot kunna göra kvarteret till en attraktiv miljö för både boende och besökande, och bli ett nytt inspirerande inslag i stadsbilden. 
Min förhoppning är därför att det inför granskningsskedet sker en genomgripande omarbetning av handlingarna, och att effekterna på den omkringliggande miljön blir skonsamma, och tydligt avläsbara!

Som planarkitekt och planchef i kommunen under många år var jag angelägen om att värna kommunens många kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Att ”bygga stad”, som blivit kommunens ledord, får inte innebära att man ödelägger de kultur- och naturvärden som är Nackas unika och värdefulla signum. 

Micaela Lavonius