Värmdö Publicerad 12:33, 21 januari 2020

• Tas i drift om ett par veckor

Villeroy & Boch installerar nu ett temporärt reningsverk för föroreningar från deponin. Samtidigt polisanmäls JM av de boende.

Efter att mark- och miljödomstolen i ett delbeslut avslagit Villeroy& Bochs överklagan med begäran om anstånd med reningen, så kommer nu bolaget att inleda arbetet med att installera ett temporärt reningsverk för lakvatten från deponin.

– Utifrån ett miljöperspektiv så anser vi fortfarande att lakvattnet inte påverkar Farstaviken i den bemärkelse att rening krävs, men vi har ett gällande beslut emot oss, och det följer vi naturligtvis. Ett beslut som enbart rör Villeroy & Bochs lakvatten kommer inte att åstadkomma någon förändring av metallutsläppen till Farstaviken. För det krävs åtgärder av andra parter, säger Marianne Jarnhed, vice vd vid Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

Bolaget har ansökt om bygglov för det temporära reningsverket och bedömer att det kan tas i drift om ett par veckor efter att lovet beviljats. Reningsverket kommer att placeras i närheten av den befintliga mätstationen. Lakvattnet kommer att kontrollmätas både före och efter reningen.

Lakvattnet från deponin rinner från deponin, via rörledningar ut i Farstaviken. De föroreningar som rinner ut i Farstaviken består av kraftigt förornade tungmetaller från deponin men även av dagvatten från bland annat JM:s mark i Ekobacken.

Villeroy & Boch anser att föroreningshalten i lakvattnet minskat väsentligt och inte utgör någon miljörisk efter att övertäckningen av deponin färdigställdes under 2018. Bolaget hävdar att 0,4 procent av allt vatten som tillförs Farstaviken består av lakvatten från deponin, medan 99,6 procent kommer från andra källor.

Även JM har överklagat kommunens beslut, men begärt anstånd med att utveckla sin talan.

Men nu har de boende tröttnat. Förutom att Farsta slottsviks samfällighetsförening i ett yttrande till länsstyrelsen begärt att bolagets överklagan avslås då man inte anser bolagets uppgifter trovärdiga, så har man också skrivit till Guiseppe Noto, miljöchef på Villeroy & Boch i Tyskland.

Samfälligheten har även polisanmält JM eftersom ingenting händer. Redan 2015 anmälde de boende i området till kommunen att vattnet såg märkligt ut.

Beslut som överklagats

Villeroy & Boch har, av kommunen, förbjudits att släppa ut orenat lakvatten från deponin från den 1 januari, och fick inte anstånd med att fortsätta utreda behovet av rening. Beslutet gällde omedelbart och var förenat med ett vite om 40 000 kronor i månaden.

Bolaget överklagade i december kommunens krav på rening av lakvatten från den nedlagda deponin då man anser att det inte finns behov av ett temporärt eller permanent reningsverk. Bolaget hade även begärt anstånd i väntan på länsstyrelsens beslut. Men mark- och miljödomstolen avslog, som NVP berättat, bolagets begäran om inhibition.

ÄVen JM har överklagat bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x