Beslut om sänkt hastighet mellan Fågelvik och Återvall

Värmdö Publicerad 12:31, 10 januari 2020

• Beslutet har överklagats 

Länsstyrelsen har beslutat om vissa hastighetsbegränsningar på väg 646 Eknäsvägen mellan Fågelvik och Återvall.

En privatperson har ansökt om hastighetsbegränsningar, eftersom det saknas övergångsställen/passager vid korsningen med Fågelviksvägen, väg 652, efter att gång- och cykelvägen byggts. Även gångpassagen vid skolan utgör, enligt personen, ett orosmoment.

Efter att frågan varit ute på remiss, och efter Transportstyrelsen krävt nya utredningar, har länsstyrelsen nu beslutat att sänka bashastigheten från 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen på hela sträckan mellan Fågelviks skola och förbi Fågelviksvägen vid Rosenlund. Som tidigare råder undantag för 30 kilometer i timmen på vardagar klockan 7–17. Beslutet har överklagats.