Värmdö Publicerad 12:33, 11 december 2019

• Nytt busstorg vid Runda huset, nya gator och en park med dammar  • Så kan nya stadsparken i Gustavsberg utformas

Efter närmare tio års planerande presenteras nu den nya stadspark som ska lyfta Gustavsberg. Planen ska binda samman hamnområdet och centrum med hjälp av vattendammar och grönområden, men också skapa ett nytt busstorg kring Runda huset och ett nytt församlingshem och öppen förskola.

Stadsparken omfattar ett åtta hektar stort område från bussterminalen, parken kring Gustavsbergs kyrka, den inre delen av Farstaviken och Kyrkettan. Idag är området splittrat. Kommunen vill därför koppla samman Gustavsbergs hamn med Gustavsbergs centrum, skapa ny trafikstruktur för att förbättra bil- och kollektivtrafiken, utöka parken med fler ytor för lek/fritid och ett nytt busstorg.

I en framtida Stadspark planeras för öppna dagvattenlösningar som dammar, diken och växtbäddar och ett sammanhållet grönstråk och ytor för lek och vila.

Kring Runda huset föreslås ett nytt busstorg för kollektivtrafikresenärer som gör att huset förblir ett tydligt landmärke och hamnar i blickfånget. I Runda huset planeras för centrumverksamhet som exempelvis bibliotek, handel och samlingslokaler. På busstorget kan en kiosk/vänthall och cykelställ uppföras.

En strandpromenad med gångbrygga och soldäck ska anläggas längs med den inre delen av Farstaviken. Här planeras även en torgyta med servering och torghandel.

Vid det befintliga församlingshemmet planeras ny bebyggelse  i form av samlingslokaler, kontor och en öppen förskola. Inom fastigheten där Blomkulans förskola ligger ges en mindre byggrätt.

I planen ingår också ett nytt trafiksystemet för Gustavsbergs centrum. Förslaget följer det beslutade stadsgatunätet. Det innebär att Gustavsbergs allé förläggs utmed Bagarvägens sträckning och ansluter till Skärgårdsvägen med en ny cirkulation vid nuvarande bussterminal.
Gamla Skärgårdsvägen kommer att möta Gustavsbergs allé vid Farstaviken med en ny cirkulationsplats.
Och dagens gata mellan kyrkan och Blomkulan behålls, samtidigt som den stängda Värmdögatan öppnas för trafik och ansluter till Blekängsvägen.

Totalt beräknas Stadsparken kosta 141 miljoner kronor. I summan ingår utgifter för gator, busstorg, park, marksanering, bryggor, strandpromenad och ledningsflyttar. Kommunen räknar med intäkter från byggherrar på cirka 76 miljoner kronor.

Detaljplanen ska nu ut på samråd.

Lång planläggning

Stadsparken ingår i det så kallade Gustavsbergsprojektet där startskottet gick 2008. Men eftersom förutsättningarna har ändrats, bland annat vad gäller trafiklösningen, så antogs ett nytt start-pm för Gustavsbergs centrum 2015. Under 2016 genomfördes så kallade parallella arkitektuppdrag för fyra delområden inom projektet, där White Arkitekter fick i uppdrag att ta fram en vision för stadsparken. I fjol bröts Stadsparken ur detaljplanen för Gustavsbergs centrum och arbetet fortsatte i egen detaljplan.