”Är det så här ni tar hand om kommande generationer?”

Debatt Publicerad 10:26, 07 december 2019

• Naturskyddsföreningen i replik mot C och S om Östlig förbindelse • ”Saknar grund”

Centerpartiet och Socialdemokraterna i Nacka och Värmdö fortsätter att förespråka Östlig förbindelse trots allt vi vet om hur nya motorvägar ökar trafiken och att vi vet hur bråttom det är att ställa om till ett resurssnålt samhälle. Partiernas påståenden saknar dessutom grund i både forskning och erfarenhet.

Centerpartiet skriver att trängseln kan minskas genom nya bilvägar. Men hur förklarar Centern att alla världens storstäder lider av trafikinfarkt trots ringleder och väl utbyggt vägnät? Är inte det bevis nog för att er tes inte håller? Motorvägar driver alltid upp vägtrafiken mer än om vägen inte hade byggts så kallad inducerad trafikökning. Mer bilar på vägnätet kommer självklart inte minska trängseln, hur kan ni ens tro något sådant?

Socialdemokraterna hävdar att de gjorda trafikanalyserna visar på minskad trängsel med Östlig förbindelse. Det är inte sant eftersom trafikanalyserna förutom Östlig förbindelse även innehåller effekten av utökade trängselskatter. I analysen framgår att trafikförändringarna är störst där trängselskatten införs. Östlig förbindelse i sig minskar inte någon trafik. Samma analys visar att trafikarbetet totalt sett ökar med Östlig förbindelse och koldioxidutsläppen i Stockholms län ökar med en procent. Det kanske inte låter mycket, men i ett läge där vi måste minska utsläppen drastiskt är det uppenbart helt fel väg att gå. Att trängseln minskar på Värmdöleden är inte heller helt sant. Enligt samma analys minskar förvisso trängseln på vissa delar av Värmdöleden, men från Nacka Forum och in till Stockholm blir trängseln oförändrad.

Socialdemokraterna skriver även om busstrafik i Östlig förbindelse. De analyser som gjorts visar dock att trots kollektivtrafik i Östlig förbindelse blir effekten ändå att bilen gynnas mest och stärker sin konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken. Problem uppstår även på det anslutande vägnätet där bussarna får framkomlighetsproblem. Dessutom är luften i tunnlarna så hälsoskadlig att det är en uppenbart dålig idé. Utbyggd tunnelbana och utökad båttrafik är bättre kollektiva lösningar.  

Centerpartiet skriver att Österleden ger möjlighet till effektiva transporter. Vi undrar på vilket sätt transport av 1,2 personer i varje bil är effektivt? Är det yteffektivt, resurseffektivt eller energieffektivt? Tycker ni att det kostnadseffektivt att bygga infrastruktur som kostar ca 3 miljoner per meter? Är det tidseffektivt att människor fastnar i bilköer i rusningstid? Centerpartiet har historiskt varit motståndare till Österleden. Inte handlade motståndet då bara om att bilarna var fossildrivna utan nog fanns insikten om att motorvägar inte löser framkomligheten i storstadsregioner samt förvärrar lokala miljöproblem med buller och luftföroreningar?

Vad menar egentligen Socialdemokraterna med att vi inte ska stirra oss blinda på koldioxidutsläppen i denna fråga? Det är ett oerhört illavarslande uttalande i dessa tider och visar på er och andra politikers ovilja att fullt ut se allvaret i klimatkrisen och implementera nödvändiga åtgärder såsom att minska biltrafiken. Istället önsketänker ni att klimatkrisen kommer att lösas med ny teknik enbart samtidigt som vi kan fortsätta precis som vanligt och hävdar felaktigt att hela fordonsflottan snart är fossilfri. Alla antaganden om en fossilfri fordonsflotta bygger på en kraftig minskning av bilismen. Produktionen av elbilar genererar fortfarande koldioxidutsläpp motsvarande flera års körning med en fossilbil. Att byta ut hela bilparken är oerhört resursslukande. Och att bygga Österleden är inte utsläppsfritt. Biltrafiken måste minska kraftigt, oavsett drivmedel, för att vi ska klara klimat- och miljömålen. Och med minskad biltrafik försvinner alla samhällsekonomiska motiv för att bygga Östlig förbindelse. För 20 miljarder får vi alltså antingen en olönsam motorväg eller en samhällsekonomiskt lönsam motorväg med ökad trafik, trängsel och ökade koldioxidutsläpp. Är det så ni tar ansvar för kommande generationer? 

Ronny Fors och Hanna Nilsson, Naturskyddsföreningen i Nacka