”Vi har förståelse för protesterna”

Debatt Publicerad 09:31, 29 november 2019

• ”Vi kommer att fortsätta arbetet med att försöka förbättra dragningen av busslinjerna” skriver de styrande i Värmdö i ett debattinlägg.

Vi vill att det ska vara lätt att ta bussen och vi har stor förståelse för de stora protester som regionens busslinjeförändring har skapat i Farstaviken. Många medborgare har hört av sig till oss inom politiken och de allra flesta har vi svarat minst en gång. Flera av synpunkterna har vi också förmedlat till Region Stockholm som sköter trafikplaneringen av SL.

Huvudorsaken till SL:s förändring av busslinjerna är att delar av Odelbergs väg inte uppfyller SL:s säkerhetskrav då den är för trång för bussar. Att bredda vägen är inte möjligt då den ligger mellan ett gravfält och två flerfamiljshus. Därför har SL förslagit att minska busstrafiken i området genom att dra om delar av trafiken till en ny hållplats ca 450 meter bort. I kommunens yttrande har vi ställt oss positiva på att flytta buss 428-430 och 467 men samtidigt framförde vi ett önskemål om utökad trafik på de kvarvarande linjerna 423 och 468 för att underlätta resandet inom kommunen. Tyvärr blev ökningen inte så stor som vi hade hoppats men vi kommer att fortsätta att arbeta för att påverka regionen och förbättra våra bussförbindelser.

Vi har även fått frågan om vi har promenerat sträckan mellan samfälligheten och Gustavsbergs hamn och på det vill vi svara ja, det har vi. Vi vill understryka att vi har full förståelse för utmaningen som avståndet och bristen på belysning innebär för äldre. Faktum är att de allra flesta områden på Värmdölandet, Ingarö och Gustavsberg med omnejd brottas med liknande utmaningar. Vi arbetar dagligen för att utveckla hela vår kommun så att det ska bli enklare att bo, arbeta och resa i Värmdö.

I diskussionerna om kommunens ansvar för vägarna förekommer ett avtal som tecknades mellan kommunen och JM år 2003. Detta avtal skiljer sig åt från hur kommunens åtaganden ser ut i övriga samfällighetsföreningar. I övriga fall är kommunen i egenskap av markägare andelsägare i respektive gemensamhetsanläggning och skriver inga enskilda avtal gällande drift-och underhåll. I det avtal som tecknades mellan kommunen och JM 2003 regleras omfattningen av kommunens underhåll av vägarna. Kommunen och Farsta slottsvik samfällighet har olika syn på giltigheten av detta avtal. I och med det anläggningsbeslutet som lantmäteriet fattade 2005 tydliggörs, vilka delar som ingår i gemensamhetsanläggningens ansvar och i förlängningen vilket ansvar som åvilar samfälligheten. För att kommunen skall underhålla samfällighetens vägar skulle en förändring av huvudmannaskapet behöva ske där kommunen blir huvudman för vägarna. Ett sådant övertagande av huvudmannaskapet innebär stora kostnader för fastighetsägarna, något som varken vi eller de boende önskar. Runt om i Värmdö bekostar föreningarna sitt eget underhåll av vägar, snöröjer och anskaffar belysning. Farsta slottsvik samfällighet är idag den enda samfällighet med vägar som bekostas av skattemedel.

Vi vill understryka att vi kommer att fortsätta vårt arbete med att påverka Regionen för att på så sätt förbättra dragningen av busslinjerna. För att säkerställa att likabehandlingsprincipen gäller i hela kommunen behöver avtalet från 2003 förändras.  

 

Deshira Flankör, M

Marie Bladholm, M

Kristina Lång, C

Fredrik Sneibjerg, L

Filip Joelsson, Mp

Anders Josephsson, Kd