Boo Publicerad 07:57, 28 november 2019

• ”Man inte vill ha ett utegym på denna plats” • Ny placering ska tas utredas

I slutet av september klubbade natur- och trafiknämnden att ett utegym skulle byggas i närheten av Lännerstaängen i Boo. Nu, efter närboendes synpunkter, river nämnden upp beslutet.

Utegymmet vid ängen väster om Lännersta gård, med ungefär tio olika stationer, skulle enligt ursprungsplanen stå klart till sommaren 2020. Nu är det oklart när — eller om — Lännerstaborna får ett eget utegym. Vid sammanträdet i mitten av november beslutade natur- och trafiknämndens sammanträde att dra tillbaka beslutet, på grund av de synpunkter som inkommit.
”I och med att övervägande svar i medborgardialogen har inneburit att man inte vill ha ett utegym på denna plats, så föreslås att detta förslag utgår och att ett alternativt förslag utreds”, går att läsa i tjänsteskrivelsen.

I en skrivelse undertecknad av representanter för 34 fastigheter lyfts bland annat att ängen redan används flitigt av boende i området, att ett utegym ytterligare skulle försvåra parkerings- och trafiksituationen i området, att gymmet skulle störa djurlivet och att det skulle innebära en risk för barn som vistas på ängen.

Natur- och trafiknämnden har gett enheten för bygg och anläggning i uppdrag att ta fram en alternativ placering av gymmet.
Omtaget kommer, enligt tjänsteskrivelsen, innebära ökade kostnader för projekterings- och utredningsarbetet. Men det beräknas rymmas inom beslutad investeringsbudget.