Ingarö Publicerad 12:27, 15 november 2019 Uppdaterad 15:46, 15 november 2019

• "Vi måste kombinera tillväxt med bevarande av naturvärden"

1 200 Ingaröbor har, som NVP berättat, protesterat mot kommunens och markägaren Wallenbergs planer på att bygga 500 bostäder i den gröna kilen i Brunn.

Nu går majoriteten ut med att de vill bevara den gröna kilen i Brunn, genom att minska intrånget. Den gröna kilen lyfts ur planprogrammet, genom att de två hektar som utgör kilen undantas från exploatering. Men detaljplanearbetet för bostäder fortskrider.
– En del av fastigheten omfattas av en grön kil och vi vill bevara den så långt som möjligt. Nu påbörjas detaljplanen, så får vi se vad det ger. Det är inte säkert den ger förutsättningar för att bygga bostäder, säger Kristina Lång, C, kommunalråd.

I pressmeddelandet säger majoriteten att utveckling är viktigt för Värmdö, och att det är lika viktigt att värna det som gör Värmdö unikt.
– Vi måste kunna kombinera tillväxt med bevarandet av naturvärden. Det är en utmaning, säger Kristina Lång.

Kristina Lång menar att förslaget att minska intrånget i den gröna kilen är i enlighet med översiktsplanen som anger att Värmdö ska utvecklas till en kombination av natur och en mer "stadslik livsstil".

– För att vi ska växa hållbart är det viktigt att vi planerar i linje med översiktsplanen, som är en sammanvägning av olika allmänna intressen och hänsyn till miljön. Enligt den ska tillväxten ske i fem centrumområden, däribland Brunn, säger hon.

I den aktualisering av översiktsplanen som antagits av fullmäktige pekas skogen söder om Brunn ut som en särskilt värdefull tätortsnära grönområde och ett nytt naturreservat.

– Det finns höga naturvärden men inga gränser. Det ena behöver inte utesluta det andra, säger Kristina Lång.

Scott Danielson från Naturskyddsföreningen säger att i det senaste förslaget han sett så har kommunen inte räddat den gröna kilen.
– De har plockat bort Dalhugget, minskat Dalberget och södra Dalhuggevägen avgränsas. Men det verkar inte som de har minskat något på Brunn. Egentligen är det den sydöstra delen av Brunn och hela södra Dalhuggevägen som nästan stänger av den gröna kilen. Och alla röda markeringar, alltså risk för stora negativa konsekvenser, finns kvar i deras egen konsekvensbedömning. Så det verkar som kommunen ignorerar konsekvenser som de själva har bedömt som mycket allvarliga. Den gröna kilen är så smal vid Mörtviksvägen att jag inte kan förstå vilka åtgärder som skulle kunna upprätthålla sambandets funktion, säger han.

I nästa vecka ska planutskottet ta beslut om att påbörja planarbetet för Brunn.