Värmdö Publicerad 11:26, 27 november 2019

• Byggs ej upp igen • Påverkar gående och cyklister

Gångbron vid dammen i Mölnvik kommer att rivas under december. Orsaken kommunen uppger är dåliga markförhållanden. Någon ny bro kommer inte att byggas.

Bron intill dagvattendammen utmed Skärgårdsvägen har varit trasig sedan i somras. Gatu- och parkavdelningen räknade först med att kunna reparera bron under hösten. Efter en geoteknisk undersökning av en konsult har kommunen nu beslutat att riva bron. Någon ny bro kommer inte att byggas upp igen.

Orsaken är att markförhållandena i området är så dåliga att kommunen har svårt att hitta en alternativ lösning i form av en bro.

Rivningen av bron kommer att medföra förändringar för gående och cyklister som använt stråket och kommunen tittar nu på hur man ska försöka tillmötesgå det behov som finns med alternativa lösningar.

Under 2020 kommer kommunen att utreda om det går att bygga ett övergångsställe i den östra ändan av gångbron och även om det går att anlägga en naturstig på den södra sidan av dammen.