Nacka Publicerad 10:13, 27 november 2019

• Ska dras på bryggor i Insjön

Den planerade gång- och cykelvägen på Lagnövägen, som till hälften ska bekostas av företaget Frentab, ska dras på bryggor i Insjön första delen. Men kommunens dispens för att bygga i naturreservat har överklagats.

I arrendeavtalet mellan fastighetsägaren Nacka kommun och schakt- och täktföretaget Frentab ingår det att företaget ska bekosta den gång- och cykelväg som planeras invid Lagnövägen, från Insjön till Nacka golfklubb.

Bakgrunden är att Nacka kräver att Frentab ska göra något för att göra den trafikfarliga Lagnövägen, där all transport till och från Kovikstippen går, mer trafiksäker. Men avtalet hänger på att Frentab får igenom sin ansökan om utökad bergtäktsverksamhet på Kovik i mark- och miljödomstolen senare i vinter.

Idén om gång- och cykelväg väcktes i ett medborgarförslag från 2017, som utmynnade i att pengar avsattes för att undersöka förutsättningarna. Det visade sig att det skulle gå, men att man måste kringgå vissa delar vid sjön eftersom väghållaren Trafikverket inte kunde tänka sig att stänga av vägen under bygget. Dessutom måste man nagga naturreservatet i kanten, samt kringgå strandskyddet. Kostnaden beräknades till cirka 20 miljoner.

I samma veva som Nacka kommuns miljöinspektör sökte om dispens från naturreservatsföreskrifterna avslutades förhandlingarna om arrendet med Frentab.

Men ganska snart hade Miljögruppen, bestående av medborgare som bor vid och omkring Lagnövägen, hunnit överklaga kommunens dispens för att få bygga i naturreservat.

Planen är att dra cykelvägen på pontoner, eller bryggor, i Insjön den första biten, för att slippa spränga fram den nya vägen genom bergknallen. Och sedan dra den nya cykelvägen genom den lilla lunden vid sjön där Lagnövägen svänger åt höger. Sista biten mot Nacka golfklubb ska cykelvägen dras invid Lagnövägen.