Insändare Publicerad 15:36, 21 oktober 2019

Öppet brev till Nackas beslutsfattare från kommunens före detta planchef.

Betydande kulturvärden i Nacka är hotade i kommande planläggning av Birkaområdet. Jag vädjar till beslutsfattarna om besinning!

Området består av villafastigheter med uppvuxna trädgårdar. De äldsta byggnaderna är från tidigt 1900-tal, och flera av dem har bedömts ha ett kulturhistoriskt värde. Hur området utvecklas är därför inte bara en fråga för de boende själva eller närboende, utan också för en större allmänhet.

Start-PM för detaljplan för Birkaområdet, med inriktning på 600 nya bostäder och förskola, antogs genom beslut i Stadsutvecklingsutskottet i mars 2018. I beslutet finns ett tilläggsyrkande från Gunilla Grudevall Steen (L): ….”I omvandlingen av området ska det tas hänsyn till kulturmiljö och topografi och att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras. Kommande bebyggelse bör gestaltningsmässigt få ett tydligt inslag som knyter an till befintliga värdefulla byggnader från tidigt 1900-tal med glasverandor, spröjsade fönster och träpanel. Inriktningen ska vara att en byggnation om ca 600 lägenheter prövas i planarbetet, d v s jämförbar täthet som i Järla Sjö. Man bör inom ramen för detta antal pröva lite högre bebyggelse i norra delen av området mot Värmdöleden”.

Protokollsanteckning från Hans Peters (C): ”I Birka gäller det att vara mycket varsam med omdaningen från villabebyggelse till ett område med flerfamiljshus. Från Centerpartiets sida hade vi helst sett en något lägre utbyggnadsnivå, men vi kan samtidigt konstatera att de ambitioner som funnits från vissa håll på en mycket mer omfattande exploatering med långt över 1000 lägenheter och i form av högre hus, inte kommer att bli av.”

30 villaägare i Birka har tecknat ett avtal om att sälja sin mark till ett fastighetsbolag, i syfte att underlätta byggande av flerbostadshus i området. De har fått en miljon var i handpenning, och den slutliga ersättningen blir beroende av antalet bostäder som byggs. Bolaget drog sig ur projektet våren 2019. Villaägarna har under sommaren träffat kommunens tjänstemän och politiker och propagerat för en högre exploatering, för att göra projektet mer lönsamt för fastighetsbolag – och följaktligen dem själva.  Några av villaägarna har också engagerat sig politiskt. En är sedan tidigare ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Och plötsligt har det blivit aktuellt att revidera tidigare antagna start-PM för att medge byggande av 1200 nya bostäder! Det är en häpnadsväckande kursändring, som skulle leda till hård exploatering, och utradering av kulturmiljön. Närboende och de villaägare som valt att inte sälja sina villor, får sin närmiljö raserad, och en kulturmiljö som av Svenska Byggnadsvårdsföreningen klassats som särskilt värdefull och hotad, går i graven. Det vore ett häpnadsväckande exempel på markspekulation!

Men politikerna tycks vara med på noterna: Nytt Start-PM med 1200 nya lägenheter tas upp för beslut i Kommunstyrelsen den 28 oktober.

Att godkänna Start-PM skulle vara en olycklig och svekfull helomvändning, med beaktande av att flera politiker under valet och därefter sagt sig vilja verka för en måttfull exploatering.  Jag uppmanar dem därför: Tänk efter, och tänk om - innan det är för sent!  

En modellstudie över Birka från 2019 visar 940 nya bostäder i täta stadskvarter i 4-6 våningar, och nya gatusträckningar. Terrängen omvandlas helt, och vegetationen försvinner. Friytor för rekreation saknas. Endast 3 av 11 kulturhistoriskt värdefulla hus finns kvar.

Att tillåta 1200 lägenheter skulle innebära ännu tätare bebyggelse, ännu högre hus, totalt flera tusen boende - och omfattande trafik! (Tunnelbana innebär som bekant inte att bilbehovet försvinner.)

Det är inte moraliskt försvarbart att ändra inriktningen för planarbetet för att gynna en grupp fastighetsägare, men samtidigt åstadkomma totalskada för ett unikt område. De som sålt sina hus kommer inte att bo kvar, medan de som inte velat sälja, och många närboende, kommer att få sin boendemiljö raserad, och åratal av sprängning och byggande framöver att genomlida.

Om 600 lägenheter inte räcker för att finansiera exploateringen – låt bli att exploatera!  900-1200 lägenheter är inte tänkbart här! Planera istället Birkaområdet för varsam förtätning, genom möjlighet till styckning av stora fastigheter, bevarande av hus som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde, och ny bebyggelse i måttfull skala. En något högre bebyggelse kan lämpligen uppföras i området närmast Värmdöleden.

Stadsbyggande är en konstart, och inte en fråga om massproduktion för att finansiera en tunnelbana. Man skall vara klar över att effekterna av dagens planering kommer att bli bestående, och påverka oss i långa tider framöver.

Micaela Lavonius 
Arkitekt, f d planchef i Nacka