C: "SD:s budget strider mot lagen"

Debatt Publicerad 09:05, 05 oktober 2019

• Centerpartiet i Värmdö reagerar mot Sverigedemokraternas budgetförslag • "Grundproblemet är att den bygger på en ideologi som är oförenlig med de principer som präglar en demokratisk rättsstat"

Sverigedemokraterna presenterade under budgetfullmäktige den 2 oktober en budget som innehåller direkta felaktigheter, underfinansierade förslag och uppenbara felräkningar (bland annat ett förslag om att anställa lärarassistenter till en lön på 9 090 kronor i månaden, exklusive sociala avgifter).

Men vad som är betydligt allvarligare är att några av förslagen i SD:s budget är direkt lagstridiga. SD är Värmdö kommuns tredje största parti. Vi i Centerpartiet Värmdö tycker därför att det är viktigt att SD:s politik granskas i samma utsträckning som andra partiers, därför vill vi peka på några av förslagen som är oroväckande.

SD föreslår en skattesänkning och vill delvis finansiera den genom att bland annat ”effektivisera kostnaderna för tolk och boendekostnader för nyanlända” inom vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. Här har de räknat med att spara fem miljoner.

Vad SD inte verkar ha koll på är att kommunens tolk- och boendekostnader helt finansieras av schablonmedel, alltså statliga medel. Det finns därför inga kommunala pengar att spara, vilket betyder att SD:s skattesänkning på detta område är ofinansierad.

Men vad som är än mer oroväckande är att SD genom att vilja avskaffa rätten till tolk därmed vill inskränka på en grundläggande demokratisk rättighet, nämligen allas lika rätt till tillgänglig och rättssäker samhällsservice. I Sverige har myndigheter och andra offentliga organ ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita tolk, vilket regleras framför allt i 13 § Förvaltningslagen. Något som också är viktigt att påpeka är att tolken inte enbart är där för att hjälpa individen, utan tjänar i lika hög grad samhället. 

SD vill därutöver avskaffa modersmålsundervisningen, vilket även det strider mot svensk lag (15 kap. 19 § och 18 kap. 19 § skollagen). Rätten att få uttrycka sig på sitt eget språk är en grundläggande demokratisk rättighet enligt Europarådets regelverk (artikel 5.1). Dessutom visar forskningen på ett positivt samband mellan modersmålsundervisning och elevernas resultat i det svenska språket. Menar Sverigedemokraterna allvar med att vilja främja integrationen, bör vi alltså behålla modersmålsundervisningen.

Grundproblemet med SD:s budget är att den bygger på en ideologi som är oförenlig med de principer som präglar en demokratisk rättsstat. När det kommer till att utforma en budget på kommunal nivå strider därför många av förslagen mot såväl grundläggande demokratiska rättigheter som svensk lag. Därmed faller Sverigedemokraternas budget på sin egen ogenomförbarhet.   

Centerpartiet Värmdö, kommunfullmäktigegruppen