”Biologisk mångfald får stryka på foten”

Lillängsskogen. FOTO: ANDERS EDELSGREN
Debatt Publicerad 10:00, 07 oktober 2019

•  "Felet med att lägga förskolan i Lillängsskogen var att ett område med höga naturvärden och rik biologisk mångfald som också fungerar som ett viktigt rekreationsområde för närboende bebyggs", skriver Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

Planerna på en förskola i Lillängsskogen drogs tillbaka av Nacka kommun i våras. Detta för att planförslaget hade mötts av motstånd och kritik. Även vi i Naturskyddsföreningen i Nacka var kritiska till planen och att den drogs tillbaka ser vi positivt på. Däremot blir vi bekymrade när vi ser den nya lokaliseringen av förskolan som föreslås är ett naturområde vid Järlavägen. Felet med att lägga förskolan i Lillängsskogen var att ett område med höga naturvärden och rik biologisk mångfald som också fungerar som ett viktigt rekreationsområde för närboende bebyggs. Lillängsskogen är också en viktig del i Sicklaöns gröna infrastruktur det vill säga ”ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.” 

Alla de problem som en förskola i Lillängsskogen medför kvarstår även med det nya förslaget. Ett ekologiskt och rekreativt mycket värdefullt område exploateras. Likaså ett område som är mycket betydelsefullt för den gröna infrastrukturen. Nacka kommun har låtit göra en rapport om de ekologiska spridningsvägarna på Sicklaön, ”Spridnings-analys Sicklaön”. Den visar att det nu aktuella området är ett av de viktigaste områdena för spridning av eklevande arter. Till och med viktigare än Lillängsskogen. 

Nacka kommun har i sitt miljöprogram satt upp mål om att bevara den biologiska mångfalden och att naturområden med höga naturvärden dessutom ska öka. I grönstrukturprogrammet finns mål om närhet till natur för rekreation. Det tas fram rapporter och utredningar inför exploateringsprojekt som många gånger avråder från exploatering på grund av höga biologiska och sociala värden. I vår enkät inför valet 2018 sa majoriteten av de svarande inom samtliga partier att de ansåg att ekosystemens kapacitet inte ska minska. Trots detta ser vi gång efter annan att det är just det som sker när grönområden byggs bort eller naggas i kanten. Biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och närhet till rekreationsområden får stryka på foten när olika avvägningar ska göras. Detta är inte hållbart i längden eftersom den biologiska mångfalden är lika livsavgörande för människan som klimatet. Vi måste därför värna de grönområden som vi fortfarande har kvar och som alldeles gratis bidrar med en mängd reglerande ekosystemtjänster som i framtiden dessutom kommer bli ännu viktigare för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. Till exempel som kolsänkor, för att absorbera regnvatten, för att rena luften vi andas och för skapa ett svalare stadsklimat i en allt varmare värld. 

Om Nacka kommun menar allvar med att bevara de gröna värdena måste ett annat alternativ till förskolan hittas. Politikerna måste börja ta kloka mål- och faktabaserade beslut om Nacka ska fortsätta vara den gröna kommun man säger sig vilja vara. Att förskolan nu flyttas från ett värdefullt grönområde till ett annat visar att vi har en lång väg kvar att gå innan de gröna värdena får den plats i planeringen som krävs om vi ska skapa ett hållbart Nacka.

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen i Nacka