"Politiken sätter skärgårdsskolan i gungning"

Värmdö skärgårdsskola på Djurö. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Debatt Publicerad 08:19, 25 september 2019

• "En eventuell uppdelning skulle sannolikt medföra betydande negativa konsekvenser." Det skriver Majoritet för Värmdös representanter i utbildningsnämnden.

Majoritetens målsättning är och har alltid varit att hitta lösningar för att möjliggöra en fortsättning av våra skolenheter långt ut i vår glesbygd. Skärgårdsskolans omorganisation som genomfördes 2012 berodde på nya krav kopplat till lärarlegitimation och förändrad lagstiftning. Genom att slå samman dåvarande ö-skolor med Djurö skola sågs en möjlighet att säkra upp ö-skolornas långsiktiga tillgång på undervisning och legitimerade lärare. Det var ett medvetet och nödvändigt val att inte strikt tolka lagstiftningen så som Socialdemokraterna vill. Sju år har passerat och Skolinspektionen har hittills inte haft några invändningar på organisationen av Skärgårdsskolan.

Beslutet som togs 2012 innebär att Värmdö skärgårdsskola i dag utgör en skola som är geografiskt belägen på såväl fastlandet som på några av våra öar. Flexibiliteten i den nya organisationen tillsammans med fjärrundervisningen har varit och kommer sannolikt även framgent vara avgörande för Värmdö skärgårdsskolas överlevnad. 
En eventuell uppdelning av Värmdö skärgårdsskola i fyra delar, det vill säga Runmarö, Svartsö, Möja och Djurö skulle sannolikt medföra betydande negativa konsekvenser, särskilt för enheterna ute på öarna. Varje skola skulle då utgöra en egen juridisk enhet. Eleverna skulle inte kunna flyttas mellan enheterna på det sätt som skett nu, där två elever i årskurs 6 och två elever i årskurs 9 inte kan få sin undervisning på Möja i år, men det skulle samtidigt medföra betydande negativa konsekvenser. Flexibiliteten som i dag finns i organisationen skulle helt upphöra då samordningen av resurser mellan skolorna inte skulle vara möjlig. Alla skolor skulle behöva ha egna behöriga lärare inom alla ämnen. Alternativet att köpa in lektioner av varandra är inte tillförlitligt då det inte på förhand går att garantera att tjänsten finns att köpa in. Fjärrundervisningen är heller ännu inte permanentad, den är fortfarande en försöksverksamhet. Där ligger ansvaret på våra rikspolitiker att fatta beslut om en lagstiftning. 

Risken av att slå sönder den organisation vi har i dag inom Värmdö skärgårdsskola är att skolenheterna på våra öar skulle försvinna helt, alternativt att all undervisning på öarna skulle behöva samlokaliseras till en ö.
En organisation som redan för sju år sedan var för liten när den var fördelad på flera öar, riskerar således nu att åter aktualiseras och dessutom begränsas till enskilda enheter per ö. Det är inte resurssäkert varken utifrån kostnader eller tillgången på kvalificerade lärare. Att driva en prövning från Skolinspektion kring Värmdö skärgårdsskolas organisation, som Socialdemokraterna förespråkar, skulle i värsta fall kunna bli slutet för en grundskola på öarna. 

Cecilia Lindberg, M 
Ordförande
Fredrik Sneibjerg, L 
Vice ordförande
Ulla Pihlvang, M 
Ledamot
Irene Ulfvin, M 
Ledamot
Miranda Ahlers, C 
Ledamot
Ulrik Lindgren, KD 
Ledamot
Siv Strömbäck, MP
Ledamot