Lärare i Värmdö: "Vi har fått nog!"

Insändare Publicerad 14:00, 21 september 2019

• Öppet brev till kommunfullmäktige och utbildningsnämnden i Värmdö kommun

Lärare i Värmdös skolor anser att Värmdö kommun inte lever upp till skollagen på grund av att skolorna är underfinansierade. Den skolpeng vi har i dag täcker inte skolans faktiska kostnader.

I skollagen är det mycket tydligt att alla elever har rätt till en fungerande skola där elevens bästa är utgångspunkten i utbildningen och att elever i behov av särskilt stöd ska ges sådant stöd som de är i behov av. Vi på skolorna saknar medel för att leva upp till detta. Många elever står utan särskilt stöd då skolorna inte har ekonomi att anställa specialpedagoger, speciallärare, resurser/elevassistenter eller att skapa särskilda undervisningsgrupper.

Mycket av lärarnas tid går åt till att kartlägga elevers behov av stöd och upprätta åtgärdsprogram. I undantagsfall görs ansökningar av tilläggsbelopp för dessa elever som skolan har bedömt är i behov av extraordinära stödinsatser. Trots detta bedömer handläggare på kommunen att många elevers behov inte omfattas av tilläggsbeloppet. Det kan betyda att elever med grava funktionsnedsättningar inte beviljas tilläggsbelopp och skolan har därmed inte medel att tillgodose elevernas behov och tvingas därmed att överskrida skolans budget.

När i bästa fall en elev beviljas tilläggsbelopp är det i majoriteten endast ett halvt belopp. Ett helt belopp täcker endast en tredjedel av en personalkostnad vilket alltså medför att elever i behov av särskilt stöd är en stor kostnad för skolor med en ansträngd ekonomi även om vi tilldelas tilläggsbelopp.

Kommunens regler innebär att tilläggsbeloppet inte följer med när elever byter från förskola till skola eller byter skola. Det innebär att skolan har svårt att utifrån sin budget planera för eleven. Möjligheten finns då för skolor att söka tilläggsbelopp för att anställa resurspedagoger.

Paradoxalt nog är kravet för att söka detta tilläggsbelopp att skolan redan har anställt en person som resurs till eleven som ska framgå av det åtgärdsprogram som ska vara ett -underlag för ansökan.

Detta betyder att skolan ska ha en pedagogisk utredning/kartläggning av eleven, ett åtgärdsprogram och en uppföljning av detta åtgärdsprogram innan vi kan göra en ansökan om tilläggsbelopp. Skolor som redan går flera miljoner i back ska alltså anställa en resursperson innan man vet om man får något tilläggsbelopp beviljat från kommunen. Inte undra på att skolorna går back och att eleverna inte får det stöd de har rätt till.

Vi i skolan har svårt att leva upp till skollagen och ge eleverna det särskilda stöd de behöver och har rätt till vilket leder till att eleverna i Värmdös skolor drabbas hårt av skolornas ansträngda ekonomi. Förra året gick majoriteten av skolor i Värmdö kommun back.

Det är oerhört provocerande när Värmdö kommuns politiker uttrycker att vi måste blir mer effektiva när en lärare kan stå ensam med en klass på cirka 28 elever där vi har ett flertal elever med exempelvis funktionsnedsättningar som är i stora svårigheter och har omfattande stödbehov. Inkludering kräver mer resurser om eleverna ska nå kunskapskraven, få arbetsro, känna trygghet och trivas i skolan.

Arbetsmiljön för lärarna är otroligt pressad vilket leder till att vi känner stor frustration, uppgivenhet och sorg över att inte kunna möta alla elevers behov. Detta resulterar i att lärarna blir utmattade och i förlängningen sjukskrivna. Då skolan inte har råd att anställa vikarier får fritidspersonalen dra ett mycket tungt lass när lärarna blir sjuka.

Värmdö kommun har fantastiska rektorer, lärare, fritidspersonal som gör allt för sina elever. Frågan är hur länge vi orkar?

Om Värmdö kommun vill ha sina kompetenta lärare kvar är det dags för omedelbara åtgärder som syns i verksamheten. Detta kan inte vänta!

Vi skulle gärna vilja se Deshira Flankör “sopa rent” framför sin egen dörr innan hon i media uttalat sig om skolans effektivitet, ekonomi och kvalitet.

Lärare i Värmdö kommun