Älta Publicerad 08:02, 09 juli 2019

• Ska slås med häst — gynnar djurlivet.

Flerhundraåriga ängsmarker återskapas nu i Nacka. Det sker vid Klisätra vid Ältasjön och innebär att gräsmarker slås med hästdrivna redskap, för att gynna djurlivet.

I Nackas sydvästra hörn sträcker sig Nackareservatet fram till Ältasjön.
Här låg Klisätra gård sedan åtminstone 1540-talet, med åkrar, betesmarker och ängar innan Stockholms stad köpte marken och sedan dess låtit naturvärden och rekreation vara kärnvärden.
– När ängarna inte längre slogs växte de långsamt igen med bland annat asp och när jag började arbeta här för tre år sedan ville jag ta fram ängarna igen, säger Anders Blomquist, Stockholms stads reservatförvaltare.

Utifrån gamla kartor och reservatets skötselplan har träd fällts och stubbar frästs bort, dikessystem tagits fram och man har kompletterat med sådd av ängsblommor för att skapa torrängar och fuktängar.

”Skräpet tar aldrig slut”
Från en hektar öppen ängsmark 2013 är det idag tre hektar, kombinerat med alsumpskog och gallrade skogsbryn med ek, hassel och tall.
Kulturlandskapet återskapas vilket ger föda och boplats åt många insekter, bland annat pollinerare.

Klisätra ängar kommer i sommar att slås — med häst.
– Hästarna bidrar till ekosystemet, de sprider vissa frön och lämnar dynga. Vi slår ängarna i etapper, först en del och sedan fler, för att gynna frösättningen och för att det ska finnas föda i form av nektar. En del av ängarna kommer vi att spara helt så att det finns övervintringsplatser på grässtråna, säger Anders Blomquist.

Den som utför mycket av det praktiska arbetet i Nackareservatet är Arne Selander, som arbetat i reservatet sedan 1964.
– Vi har lämnat virke i skogsbrynen och de som är kunniga i insekter har velat ha borrade hål i dem för insekter att bo eller lägga ägg i. Diametrarna på hålen ska vara mellan fyra och tio millimeter. I skogsbrynen planterar vi också vildapel och hagtorn.

Klisätra ängar ligger närmast Skarpnäck och ån från Ältasjön markerar kommungränsen.
– Precis som många insektsintresserade hjälper oss med att tala om vilka arter de hittar finns det de som hjälper oss att samla skräp. I ån samlas det in skräp nästan varje dag, men det tar aldrig slut, säger Arne Selander.


 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x