Värmdö Publicerad 07:56, 05 mars 2019

De expansiva planerna för Stavsnäs vinterhamn kan bli en trafikfälla. Redan i dag når Stavsnäsvägen sitt kapacitetstak sommartid. Kommunen måste nu ta hänsyn till de problem som redan finns i vägnätet när man planlägger i Värmdös perifera delar, menar Trafikverket.

Vägen skyddas

Stavsnäsvägen, väg 222, är av Trafikverket utpekad som riksintresse för kommunikationer fram till trafikplats Gustavsberg. Det innebär att vägen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av den.

Stavsnäs vinterhamn ska bli en levande hamn året runt, med bland annat ett nytt godsområde, ett resecentrum, en marina, nya bostäder och parkeringsgarage med 1 400 platser.
Men kommunens planer har fått Trafikverket att reagera. Vid flera tillfällen har myndigheten lyft frågan om att en ökad exploatering i området kommer att bidra till att befintliga brister i det statliga vägnätet i kommunen ”förvärras ytterligare”.

Når taket 2030
Redan i dag bedöms den smala och krokiga Stavsnäsvägen nå sitt kapacitetstak under sommartid. Och år 2030 kommer vägen, med sina två filer, att nå sitt ”teoretiska kapacitetstak” med 18 000 fordon per dygn, inräknat Stavsnäs vinterhamns utbyggnad. Den senaste mätningen av Trafikverket, från 2017, visar en årsmedeldygnstrafik på 8 630 fordon i höjd med Hagaberg. 

Inga avsatta pengar
Trafikverket har tidigare, i sina yttranden, påtalat att det är av stor vikt att planläggning i kommunens perifera delar sker med hänsyn till den kapacitets- och trafiksäkerhetsproblematik som redan finns i det statliga vägnätet i kommunen. I nuläget finns inga planer på åtgärder på väg 222 öster om Ålstäket.  
– Vi har i dag inga avsatta medel för åtgärder i den statliga infrastrukturen som planen medger. Vi har nyligen startat upp en åtgärdsvalsstudie, där väg 274 genom Hemmesta centrum och väg 222 fram till Stavsnäs vinterhamn ingår, och vi har för avsikt att samarbeta med kommunen i utredningsarbetet, säger Maia Rostvik, samhällsplanerare på Trafikverket Region Stockholm.

Grisslingerakan av vikt
Trafikverket arbetar också med en vägplan för Grisslingerakan, som kommer att nå sin kapacitetsgräns år 2040, trots att planerade åtgärder då är genomförda. Trafikverket menar att vad som sker på Grisslingerakan är av betydelse för hur anslutande delar längre ut i transportsystemet bör utformas och för huruvida framtida exploatering i dessa områden är möjlig sett till kapacitet och trafiksäkerhet i transportsystemet.

I kommunens plan för vinterhamnen talas om förstärkningar av kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, men det kan väl omöjligt lösa biltrafikproblemen för dem som pendlar, särskilt vintertid?
– Gång- och cykelvägar och utvecklad kollektivtrafik är en viktig del för att skapa ett alternativ till att åka bil, även om det inte fullt ut kommer att bli det dominerande färdmedlet i Stavsnäs vinterhamn. Vår ambition är att den pågående åtgärdsvalsstudien ska beakta behov av åtgärder som förbättrar förutsättningar och trafiksäkerheten för samtliga aktuella trafikslag, inkluderat gående och cyklister, längs med det statliga vägnätet, säger Maia Rostvik.

”På tiden att den blir klar”
Kommunen  avfärdar Trafikverkets synpunkter med att vinterhamnen är utpekad som ett centrumområde som ska utvecklas enligt kommunens översiktsplan och den regionala utvecklingsplanen (RUFS). 
Varför tar ni inte hänsyn till de brister som Trafikverket påtalat, utan går vidare med planen?
– Stavsnäs vinterhamn är utpekad i den regionala utvecklingsplanen som en replipunkt för skärgården och till en välfungerande sådan behövs service. 

Planarbetet har påbörjats för snart tio år sedan och det är på tiden att den blir klar. Utöver detaljplanen i Stavsnäs vinterhamn finns flera prioriterade förändringsområden längs med Stavsnäsvägen, helt enligt översiktsplanen, vilket gör att det också är på tiden att infrastrukturen här ute prioriteras, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.