Nacka Publicerad 08:14, 12 mars 2018

Mark- och miljödomstolen river upp bygglovet för det så kallade Pumphuset i Järla sjö. Ett glädjande besked för de boende som i många år stridit mot planerna att göra om den gamla industribyggnaden till lägenheter.

I januari 2016 beviljade miljö- och stadsbyggnadsnämnden bygglov för om- och tillbyggnad av byggnaden Pumpprovningen. 41 lägenheter skulle byggas, bland annat genom att addera fler våningar på byggnaden. 

Bygglovet har efter det överklagats i flera instanser. Argumenten som framförts har bland annat varit att byggnadens kulturhistoriska värde förvanskas samt att byggplanerna inte är förenliga med detaljplanen för området.

Men det som fick mark- och miljödomstolen (MMD) att fälla bygglovet var inget av ovanstående, utan bristen på parkeringsplatser. 

Redan brist på p-platser
Det saknas redan i dagslägen 147 parkeringsplatser i Järla sjö – om man jämför med behovet enligt parkeringsnorm. Enligt domen från MMD skulle exploateringen av pumphuset skapa behov av ytterligare 15 platser. 
– Vi är supernöjda med det här beslutet. Vi har ju kämpat för det här i flera år. Att man stoppar på grund av parkeringsantal gör ju också att utsfallet inte kan ändras – det är ju siffror det handlar om. Redan nu märks att det är parkeringsbrist, säger Helena Söderlind, boende i Järla sjö som i flera år tagit strid för Pumpprovningens bevarande.

Domen överraskar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M.
– Jag tycker att det var väldigt överraskande att de ifrågasatt parkeringsplatserna. Vi gjorde en annan bedömning när vi beviljade bygglovet. Då granskade vår trafikenhet bolagets parkeringsutredning och godkände den, säger hon. 

Finns det risk att fler bygglov avslås på grund av för lågt p-antal vid andra nybyggen i Nacka?
– Nej, det tror jag inte. I Järla sjö har man en gemensamhetsanläggning och p-platserna tillhör inte tydligt en särskild fastighet. I sådana fall kan det bli diskussion om vilka som har rätt till platserna, säger Cathrin Bergenstråhle.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs m mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x